0 75 bằng bao nhiêu

Đại số Các ví dụ                                            Những Bài Tập Phổ Biến                    Đại số                    Quy đổi sang một Phân Số 0.75                     Chuyển đổi số thập phân thành một phân số bằng cách đặt số thập phân trên lũy thừa mười. Vì có  số ở bên phải dấu thập phân, đặt số thập phân trên  . Tiếp theo, cộng toàn bộ số vào bên trái của số thập phân.Loại bỏ nhân tử chung của  và .Bấm để xem thêm các bước...Thừa số  trong .Bỏ các thừa số chung.Bấm để xem thêm các bước...Thừa số  trong .Bỏ thừa số chung.Viết lại biểu thức.

Video liên quan