0,3 bằng bao nhiêu phần trăm

0,3 bằng bao nhiêu lần\(\frac{3}{1000}\)?

Chủ đề: Học toán lớp 5

Bạn Trần Lê Gia Huy hỏi ngày 24/09/2015.

Giáo viên Ban Biên Tập - Pitago.Vn                                             trả lời ngày 25/09/2015 15:14:55.                                                                                Được cảm ơn bởi l mai

Chào em, em hãy theo dõi lời giải dưới đây.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{3}{1000} = 0,003\)...

Bạn cần đăng nhập để xem được nội dung này!                                                                     Đăng nhập Đăng ký

Ban Biên Tập - Pitago.Vn
  • 1
  • Gửi
  • Trả lời

<!-- {#foreach $T as comment} <li id="comment_{$T.comment.Id}"> <div class="comment2-content" id="commentContent_{$T.comment.Id}"> <div class="comment3"> <img src="{$T.comment.UserPhoto}" alt=""> <div class="comment4 comment-content"> <p class="bold">{$T.comment.UserFullName}</p> <p id="replyContent">{htmlDecode($T.comment.Content)}</p> </div> </div> </div> <div class="comment-content" id="commentContentEdit_{$T.comment.Id}" style="display:none"></div> <span id="btnEdit_{$T.comment.Id}"> <button class="bt-close" id="btnCancelEditComment" onclick="cancelComment({$T.comment.Id})" style="display: none;">Hủy</button> <button id="btnSaveComment" onclick="saveComment({$T.comment.Id})" style="display: none">Lưu</button> </span> <div class="comment_a"> <a href="javascript:showReply({$T.comment.Id},'Comment','#comment_reply_{$T.comment.Id}',true)">Trả lời ({$T.comment.ReplyCount})</a> {#if $T.comment.IsOwner} <a href="javascript:editComment({$T.comment.Id})">Sửa</a> <a href="javascript:deleteCommentConfirm('deleteComment({$T.comment.Id})')">Xóa</a> {#/if} </div> <div class="comment5 comment5b" id="comment_reply_{$T.comment.Id}"></div> </li> {#/for} -->

<!-- {#foreach $T as comment} <li id="reply_{$T.comment.Id}" style="text-align: left"> <div class="comment2-content"> <div class="comment3"> <img src="{$T.comment.UserPhoto}" alt=""> <div class="comment4"> <p class="bold">{$T.comment.UserFullName}</p> <p>{htmlDecode($T.comment.Content)}</p> </div> </div> </div> </li> {#/for} -->                  

Video liên quan