10/3 giờ bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

3/10 giờ bằng bao nhiêu phút

3 giờ 17 phút bằng bao nhiêu phút

3/5 thế kỷ bằng bai nhiêu năm

9 phút 35 giây bằng bao nhiêu giây

5/6 giờ bằng bao nhiêu phút

4/3 giờ bằng bao nhiêu giờ bao phút

3 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ

Một giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. Hỏi 3 giờ 15 phút có bao nhiêu giây? (Làm bằng hai cách)

thế còn 211 phút bằng bao nhiêu giờ và bằng bao nhiêu phút

có ai biết 129 phút bằng bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ko

\(\frac{3}{10}\)giờ = bao nhiêu phút

8 giờ bằng bao nhiêu phút ?

A. 400

B. 460

C. 480

1.3 giờ - 20 phút 15 giây

2. 5 phút 15 giây +20 phút 50 giây

3. người thứ nhất làm một sản phẩm hết 1 giờ 20 phút , người thứ hai làm một sản phẩm nhanh hơn 10 phút. hỏi cả hai người làm hết bao nhiêu thời gian ?

Video liên quan