4 triệu nhân 4 triệu là gì

Đáp án:

$16 000 000 000 000$

Giải thích các bước giải:

`4 000 000 × 4 000 000 = 16 000 000 000 000`

Cách nhân: Ta nhân `4 × 4 = 16` rồi thêm số chữ số `0` của hai thừa số vào sau `16`

Lấy hai số đầu nhân với nhau rồi lấy số chữ số 0 từ hàng trăm nghìn xuống sau số `4*4` ta được:

`->4 000000*4000000=16 000000000000`

Cứ số số chữ số 0 đằng sau thay vào thôi ^^

Video liên quan