5cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông?

9,12 km vuông=.........m vuông

51,35 m=..........km

12,38 cm=.........m

8,036 m vuông=..............m vuông............dm vuông

9,7 tạ=..................tấn

9,68 tấn=.................yến

41,7 ha=..................km vuông

Xem chi tiết

Centimet vuôngMét vuông0.01 cm21.0E-6 m20.1 cm21.0E-5 m21 cm20.0001 m22 cm20.0002 m23 cm20.0003 m24 cm20.0004 m25 cm20.0005 m210 cm20.001 m215 cm20.0015 m250 cm20.005 m2100 cm20.01 m2500 cm20.05 m21000 cm20.1 m2

1 Cm vuông = 0.0001 Mét vuông10 Cm vuông = 0.001 Mét vuông2500 Cm vuông = 0.25 Mét vuông2 Cm vuông = 0.0002 Mét vuông20 Cm vuông = 0.002 Mét vuông5000 Cm vuông = 0.5 Mét vuông3 Cm vuông = 0.0003 Mét vuông30 Cm vuông = 0.003 Mét vuông10000 Cm vuông = 1 Mét vuông4 Cm vuông = 0.0004 Mét vuông40 Cm vuông = 0.004 Mét vuông25000 Cm vuông = 2.5 Mét vuông5 Cm vuông = 0.0005 Mét vuông50 Cm vuông = 0.005 Mét vuông50000 Cm vuông = 5 Mét vuông6 Cm vuông = 0.0006 Mét vuông100 Cm vuông = 0.01 Mét vuông100000 Cm vuông = 10 Mét vuông7 Cm vuông = 0.0007 Mét vuông250 Cm vuông = 0.025 Mét vuông250000 Cm vuông = 25 Mét vuông8 Cm vuông = 0.0008 Mét vuông500 Cm vuông = 0.05 Mét vuông500000 Cm vuông = 50 Mét vuông9 Cm vuông = 0.0009 Mét vuông1000 Cm vuông = 0.1 Mét vuông1000000 Cm vuông = 100 Mét vuông