1 phút đọc

60 phút bằng bao nhiêu giờ

Cách đổi phút ra giờ (ph h) 1 giờ = 60 phút 1 phút = 1/60 giờ hay 1 ph = 1/60 h = 0.016666666 h Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giờ (h) bằng thời gian t t
60 phút bằng bao nhiêu giờ

Cách đổi phút ra giờ (ph  h)

1 giờ = 60 phút

1 phút = 1/60 giờ hay 1 ph = 1/60 h = 0.016666666 h

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giờ (h) bằng thời gian t tính bằng đơn vị phút (ph) chia cho 60.

t(h)= t(ph) : 60

Ví dụ:

Đổi 300 phút ra giờ?

t(h) = 300 : 60 = 5 giờ

8 phút bằng bao nhiêu giờ?

t(h) = 8 : 60 = 2/15 = 0.1333333 giờ

3 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ?

t(h) = 3 + 15:60 = 3,25 giờ

Bài viết liên quan:

  • Quy đổi từ Giây sang Giờ
  • Quy đổi từ Giờ sang Giây
  • Quy đổi từ Giây sang Phút
  • Quy đổi từ Giờ sang Phút
  • Quy đổi từ Phút sang Giây

Video liên quan