All of whom là gì

Of all the candidates we interviewed,  the necessary qualifications and experience.
(A) only one of them has
(B) only one of whom has

Đáp án là (A) nhưng mình thắc mắc tại sao không phải là whom.

Whom là đại từ quan hệ. Nó bắt đầu một mệnh đề quan hệ.

Nếu dùng whom thì nguyên đoạnonly one of whom hasthe necessary qualifications and experiencechỉ là một mệnh đề quan hệ để mô tả cho cụm danh từall the candidates we interviewedphía trước.

Nếu vậy thì câu này sẽ thiếu chủ ngữ và vị ngữ, và sẽ không thành câu hoàn chỉnh. Do đó, không được dùng whom.

Nếu muốn dùng whom thì phía sau phải thêm vào một mệnh đề như sau:

Of all the candidates, only one of whom has the necessary qualifications and experience, we chose two people.
= Trong số tất cả các ứng cử viên, trong đó chỉ có một người có trình độ và kinh nghiệm cần thiết, chúng tôi đã chọn ra hai người.

Lúc đó thì mới có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ.

Còn dùng them thì đúng bởi vìonly one of themsẽ là chủ ngữ cho câu vàhas thesẽ là vị ngữ.

Of all the candidates we interviewed, only one of them has the necessary qualifications and experience.
= Trong số tất cả các ứng cử viên chúng tôi phỏng vấn, chỉ có một người trong số họcó trình độ và kinh nghiệm cần thiết.

Video liên quan