Ảnh hưởng của cuộc cách mạng tân hợi 1911 ở trung quốc

  • Hỏi Đáp

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Duy Tân hội

B. Việt Nam Quang Phục Hội

C. Đông Kinh nghĩa thục

D. Việt Nam Đồng minh hội

Hướng dẫn

Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã có ảnh hưởng đến nhiều nhà yêu nước Việt Nam trong đó có Phan Bội Châu. Tháng 6-1912, Phan Bội Châu và các đồng chí của mình thành lập Việt Nam Quang phục hội với mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam
Đáp án cần chọn là: B

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A.Duy Tân hội

B.Việt Nam Quang Phục Hội

C.Đông Kinh nghĩa thục

D.Việt Nam Đồng minh hội

Video liên quan