ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế-xã hội

3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế  xã hội:

* Tích cực:

- Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Ảnh hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế - xã hội của phương, các vùng.

- Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

* Tiêu cực:

- Ô nhiễm môi trường

- An ninh trật tự xã hội,

Loigiaihay.com

Bài liên quan

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Địa lí 12

Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005

Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Địa lí 12

Dựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong nước

Dựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Địa lí 12

Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay

Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Địa lí 12

Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta

Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta

Giải bài tập Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 12

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất ?

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất ?

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Địa lí 12

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia  mùa khác nhau giữa các khu vực.

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia  mùa khác nhau giữa các khu vực.

Giải bài tập Bài 4 trang 44 SGK Địa lí 12

Hãy nêu ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta

Hãy nêu ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Địa lí 12

Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.

Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.

Giải bài tập Bài 2 trang 39 SGK Địa lí 12

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế-xã hội

3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế  xã hội:

* Tích cực:

- Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Ảnh hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế - xã hội của phương, các vùng.

- Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

* Tiêu cực:

- Ô nhiễm môi trường

- An ninh trật tự xã hội,

Loigiaihay.com

Bài liên quan

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Địa lí 12

Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005

Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Địa lí 12

Dựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong nước

Dựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Địa lí 12

Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay

Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Địa lí 12

Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta

Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta

Giải bài tập Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 12

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất ?

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất ?

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Địa lí 12

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia  mùa khác nhau giữa các khu vực.

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia  mùa khác nhau giữa các khu vực.

Giải bài tập Bài 4 trang 44 SGK Địa lí 12

Hãy nêu ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta

Hãy nêu ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Địa lí 12

Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.

Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.

Giải bài tập Bài 2 trang 39 SGK Địa lí 12

Video liên quan