Ankađien ch2=c(ch3)–ch=ch2 có tên thường gọi là

CH2=C(CH3)–CH=CH2 có tên thường gọi là :

A. isopren

B. 2-metyl-1,3-butađien

C. 2-metyl-butađien-1,3

D. 2-metylbuta-1,3-đien

18/06/2021 21,472

A. isopren

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là :

Xem đáp án » 18/06/2021 58,696

Cho hợp chất sau :

CH3­­­-CºC-CH(CH3)-CH3

Tên gọi của hợp chất theo danh pháp IUPAC là :

Xem đáp án » 18/06/2021 13,486

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 11,566

Tên thông thường của hợp chất có công thức: CH3-C≡C-CH3 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 10,168

Đivinyl tác dụng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1:1, ở -80oC tạo ra sản phẩm chính là :

Xem đáp án » 18/06/2021 9,412

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,605

Nhựa P.E(polietilen) được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,370

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,092

Cho công thức cấu tạo của hợp chất sau: CH3-C≡C-CH2-C(Cl)(CH3)-CH3?  Tên gọi đúng theo danh pháp IUPAC của hợp chất trên là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,914

Hidrocacbon X có công thức phân tử là C5H8 có thể cộng hợp với hidro tạo ra ankan mạch nhánh và A có thể tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa màu vàng. Vậy tên của X là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,808

Gọi tên hiđrocacbon có công thức cấu tạo sau:

Ankađien ch2=c(ch3)–ch=ch2 có tên thường gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,067

Tên gọi của CT sau là:

Ankađien ch2=c(ch3)–ch=ch2 có tên thường gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,048

1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,129

Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

1 CH3CH=CH22 CH3CH=CHCl3 CH3CH=CCH324 C2H5-CCH3=CCH3-C2H55  C2H5-CCH3=CCl-CH3

Xem đáp án » 18/06/2021 2,441

Cho những câu sau:
1) Ankin là những hidrocacbon có liên kết ba trong phân tử.

2) Ankin là những hidrocacbon mạch hở có một liên kết ba trong phân tử.

3) Các ankin ít tan trong nước.

4) Ankin không có đồng phân hình học.

5) Liên kết ba gồm một liên kết π và 2 liên kết σ

6) Liên kết ba gồm 2 liên kết π và một liên kết σ

Những câu đúng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,855

CH2=C(CH3)–CH=CH2 có tên thường gọi là :

A. isopren.

B. 2-metyl-1,3-butađien.

C. 2-metyl-butađien-1,3.

D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Ankadien - HIDROCARBON - Hóa học 11 - Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • CH2=C=CH2 có những tên gọi phù hợp là:

 • Chất nào sau đây không phải là sản phẩm cộng giữa dung dịch brom và isopren (theo tỉ lệ mol 1:1) ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Phátbiểunàosauđâykhôngđúng ?

 • Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là:

 • Dầu mở để lâu dễ bị ôi thiu là do:

 • Cho các phát biểu sau:

  (a)Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxyglixerol

  (b)Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ

  (c)Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch

  (d)Tristearin, triolein có CT lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5

  (e)Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hidro khi đun nóng có xúc tác Ni

  (f)Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm

  Số phát biểu đúng là:

 • Có các nhận định sau :

  1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

  2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,...

  3. Chất béo là chất lỏng

  4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

  5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

  6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.

  Số nhận định đúng :

 • Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là:

 • Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Ca(HCO3)2 là

 • Có các lọ chứa hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: K2Cr2O7, Al(NO3)3, NaCl, NaNO3, Mg(NO3)2, NaOH. Không dùng thêm thuốc thử nào khác bên ngoài, kể cả đun nóng thì có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch ?

 • Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là

 • Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3 (lấy dư)?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Ankađien ch2=c(ch3)–ch=ch2 có tên thường gọi là