1 phút đọc

Answer charges là gì

Nghĩa là gì: answers answer /'ɑ:nsə/ danh từ sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời; lời đối đápto give an answer to somebody about something: trả lời ai về việc gìin answer to someo
Answer charges là gì

Nghĩa là gì: answers answer /'ɑ:nsə/

 • danh từ
 • sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời; lời đối đáp
 • to give an answer to somebody about something: trả lời ai về việc gì
 • in answer to someone's letter: để trả lời thư của ai
 • to know all the answers: đối đáp nhanh, lúc nào cũng sẵn câu đối đáp
 • điều đáp lại, việc làm đáp lại
 • lời biện bác, lời biện bạch
 • (thể dục,thể thao) miếng đánh trả (đấu kiếm)
 • (toán học) phép giải; lời giải
 • động từ
 • trả lời, đáp lại; thưa
 • to answer [to] someone: trả lời ai
 • to answer [to] someone's question: trả lời câu hỏi của ai
 • to answer to the name of X: thưa khi gọi tên là X
 • to answer the door: ra mở cửa
 • biện bác
 • to answer a charge: biện bác chống lại một sự tố cáo
 • chịu trách nhiệm; đảm bảo, bảo lãnh
 • to answer for one's action: chịu trách nhiệm về những hành động của mình
 • to answer for someone: bảo đảm cho ai
 • xứng với, đúng với, đáp ứng
 • to answer [to] one's hopes: đúng với (đáp ứng) nguyện vọng của mình
 • to answer [to] one's expectation: xứng với điều mong muốn của mình
 • thành công có kết quả
 • his plan won't answer: kế hoạch của nó sẽ không thành
 • to answer back
 • (thông tục) cãi lại

Video liên quan