1 phút đọc

Bài tập giải hệ phương trình hóa 9

Đề: Cho hỗn hợp 3 kim loại: Fe, Al và Cu nặng 17,4(g). Nếu hòa tan hỗn hợp bằng dd $H_2SO_4$ loãng dư thì thoát ra 8,96 lít khí $H_2$ (đktc). Nếu hòa tan hỗn hợp bằng dd $H_2SO_4$
Bài tập giải hệ phương trình hóa 9

Đề: Cho hỗn hợp 3 kim loại: Fe, Al và Cu nặng 17,4(g). Nếu hòa tan hỗn hợp bằng dd $H_2SO_4$ loãng dư thì thoát ra 8,96 lít khí $H_2$ (đktc). Nếu hòa tan hỗn hợp bằng dd $H_2SO_4$ đặc nóng dư thì thoát ra 12,32 lít khí $SO_2$ (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu?* Lưu ý:
- Đây là bài tập giải bằng hệ phương trình.
- LÀ bài mình đang bí nên nhờ mọi người giúp! hihi. các PTHH bạn tự viết nha!!!
Đặt n_Fe=x mol
n_Al= y mol
n_Cu=z mol
\Rightarrow Ta có pt:56x+27y+64z=17,4 (*)
theo pthh với H2SO4 loãng dư,ta có:
n_H2=n_Fe+3/2.n_Al
\Leftrightarrow x+3y/2=8,96/22,4=0,4(**)
theo pthh với H2SO4 đặc nóng ,ta có:
n_SO2=3/2.n_Fe+3/4.n_Al+n_Cu
\Leftrightarrow 3x/2+3y/2+z=12,32/22,4=0,55(***)
Giải hpt(*);(**);(***) ta có: x=0,1;y=0,2;z=0,1

đến đây bạn tự tính tiếp nha!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------
Tks bạn nha! -Cho tác dụng với H2SO4 loãng dư thì Fe và Al tan hết Cu không tan
Fe+HCl->FeCl2+H2
Al+HCl->AlCl3+H2
-cho tác dụng H2SO4 đặc nóng dư thì tất cả đều tan
Fe+H2SO4->Fe2(SO4)3+SO2+H2O
Al+H2SO4->Al2(SO4)3+SO2+H2O
Cu+H2SO4->CuSO4+SO2+H2O
Bạn tự can bằng Sao al lại là 27x tui tưởng 35,5 chứ Đúng rồi mà bạn. Al là 27 mà, Cl mới 35,5 chứ

Video liên quan