17 phút đọc

Báo cáo sơ kết 5 năm công tác dân vận

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vậnhoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 25 về công tác dân vận. Mẫu dùng để tổng kết lạ
Báo cáo sơ kết 5 năm công tác dân vận

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 25 về công tác dân vận. Mẫu dùng để tổng kết lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW

Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

UBND TỈNH.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngàytháng..năm..

BÁO CÁO

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thực hiện văn bản số..ngàycủa Ban Dân vận Tỉnh ủy về kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Quyết định số 139-QĐ/TU, ngày 15/03/2011 về ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 22/6/2011 về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác dân vận; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa cơ quan, đơn vị với cấp uỷ và các tổ chức đoàn thể. Công tác dân vận đã chú trọng việc gắn xây dựng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình. Thủ trưởng cơ quan và người đứng đầu các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức đã quan tâm, chỉ đạo, dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân; phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, làm giảm thiểu những phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

3. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nhận thức được tầm quan trọng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thông qua các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Sở chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên về công tác dân vận đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của tỉnh; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Sở đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả về công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.

2. Chú trọng và tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ, công chức tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhân dân tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác dân vận, dân chủ để nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng nhân dân.

3. Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình. Đồng thời Sở Giao thông vận tải đã phân công 01 Phó Giám đốc Sở phụ trách và cán bộ theo dõi công tác dân vận của cơ quan.

4. Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án của ngành được thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định. Sau khi xây dựng xong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đại diện cho nhân dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp để các văn bản pháp luật phù hợp với thực tiễn, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ; trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và giải pháp quản lý Nhà nước của ngành, Sở thường xuyên chỉ đạo cán bộ lãnh đạo từ cấp Sở đến cán bộ cấp phòng và cán bộ, công chức làm chuyên môn nghiệp vụ phải bám sát công việc và đi thực tế tại hiện trường để nắm bắt và đề xuất kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

5. Về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo:

5.1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện

Sở đã chú trọng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành, chú trọng và tập trung làm tốt đối với các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý vận tải, đăng kiểm kỹ thuật, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe... Trên cơ sở nhận thức đúng đắn yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, yêu cầu mỗi đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, đặc thù riêng của mình chủ động xây dựng các mô hình Dân vận khéo.

5.2. Tình hình thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan

- Phong trào thi đua Dân vận khéo được thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là các nội dung trong bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc triển khai các chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

- Qua các phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nhân dân, kịp thời động viên những gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5.3. Mô hình, điển hình Dân vận khéo

- Xây dựng và thực hiện mô hình Dân vận khéo: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân trên các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Động viên và phát huy được tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhiều mô hình đã được phát huy và nhân rộng: Mô hình Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn, Phong trào trồng cây xanh để bảo vệ hành lang đường bộ trên đường tỉnh; Xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự; Đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào mùa mưa bão, các dịp lễ tết, tiếp sức mùa thi đại học, cao đẳng; Nhắn tin ủng hộ ngư dân, cán bộ, chiến sỹ tham gia giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc  Đặc biệt mô hình về phong trào xây dựng và phát triển giao thông nông thôn: Sở đã ban hành chương trình và phát động hưởng ứng Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; tham mưu đề xuất với tỉnh nhiều biện pháp, cơ chế, chính sách với các chỉ tiêu, kế hoạch từng giai đoạn phù hợp để các cấp chính quyền địa phương huy động sức người, sức của trong nhân dân đầu tư kinh phí xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn đến từng thôn, xóm; nhiều gia đình, cá nhân đã đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường giao thông nông thôn

6. Việc kiểm tra giám sát

- Thực hiện các giải pháp về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác xử lý đơn thư thực hiện 100% số đơn thư phát sinh và tiếp nhận trong kỳ, không để đơn thư tồn đọng không được giải quyết; tổ chức thực hiện xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được giao theo quy định của pháp luật.

- Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cơ quan chú trọng quan tâm và làm tốt từ công tác tuyên truyền, công tác tổ chức thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật đến nay tại Sở Giao thông vận tải không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài hoặc phức tạp, đông người thuộc lĩnh vực quản lý.

7. Hoạt động của các đoàn thể Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên các cấp đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng chương trình kế hoạch, trong đó thực hiện tốt nội dung về công tác dân vận.

8. Việc ban hành các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với dân, việc duy trì thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thực hiện công tác dân vận của chính quyền được thực hiện theo quy định.

- Đã bố trí cán bộ, công chức, địa điểm, trang thiết bị, kỹ thuật, hòm thư góp ý tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân theo quy định, phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng được việc phục vụ nhân dân được thuận lợi nhất. Thực hiện tốt các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc quản lý, sử dụng sổ sách ghi chép, bảng biểu phục vụ hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

- Đã xây dựng quy chế làm việc quy định về lề lối làm việc của cơ quan; mối quan hệ công tác với các cơ quan có liên quan; mối quan hệ công tác trong nội bộ ngành giao thông vận tải.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Đánh giá chung

2. Ưu điểm:

- Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các công tác dân vận trong tình hình mới tại Sở Giao thông vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải và nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị.

- Sở thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, ngày càng sâu sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn để bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân với chính quyền.

3. Khuyết điểm, hạn chế: Về nắm bắt thực trạng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số ít đơn vị đôi khi còn chưa toàn diện; chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế; một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức về dân chủ còn chưa đầy đủ.

4. Nguyên nhân: Do khối lượng công tác chuyên môn lớn, một số cán bộ, công chức còn chưa dành nhiều thời gian trong việc nghiên cứu và tham gia đầy đủ các nội dung về công tác dân vận do các cơ quan đoàn thể phát động, tổ chức.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Sở đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giải quyết công việc liên quan đến người dân, trong đó có giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

- Tiếp tục có kế hoạch thực hiện tốt công tác dân vận, dân chủ phù hợp điều kiện thực tế của ngành; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác dân vận; Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, gắn chặt việc thực hiện quy chế dân vận, dân chủ với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của ngành thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án, dự án về cải cách hành chính căn cứ vào văn bản ban hành các đề án, dự án đã có hiệu lực thi hành của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Mô hình khung, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan Sở.

- Tổ chức quản lý hành lang an toàn giao thông, chống xâm hại, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tiếp tục phối hợp với các địa phương vận động nhân dân, nhất là những hộ dân vi phạm hành lang an toàn giao thông chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 17/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3161/QĐ-UB ngày 3/9/2008 của UBND tỉnh về kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Đặc biệt quan tâm việc chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

2. Giải pháp

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thanh tra giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý hoạt động vận tải: Tiếp tục làm tốt công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh gắn với chủ đề thực hiện Năm an toàn giao thông 2014 Tăng cường quản lý hoạt động vận tải và siết chặt kiểm soát tải trọng xe và nhiệm vụ các năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của ngành theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

3. Những đề xuất, kiến nghị.

- Cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và các đoàn thể đối với công tác dân vận, dân chủ.

- Đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng, gắn công tác dân vận, dân chủ với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Giám đốc Sở;

- Các Phó Giám đốc Sở;

- Công đoàn Ngành GTVT;

- Website Sở;

- Lưu VT, VP, Pha.03b.

GIÁM ĐỐC

Video liên quan