báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 trường thpt

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Ninh

Bình về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Hướng dẫn số: 438/PGD ngày 16 tháng 9 năm 2020, về việc hướng

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020 - 2021 của phòng Giáo

dục - Đào tạo TP Tam Điệp;

Căn cứ tình hình thực tế địa phương và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ

năm học 2020-2021 của nhà trường:

Trường TH Trần Phú đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2020  2021 và triển

khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thông qua việc Tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác giáo dục trong năm học;

nêu bật những chuyển biến mới, những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ trong năm

học 2020-2021để hoàn thành tốt nhiệm vụ những năm học tiếp theo

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đánh giá chính xác, khách quan. Giúp giáo viên

điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy

học, giáo dục; phát hiện những khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt

động giáo dục, rèn luyện của học sinh; góp phần hoàn thành kế hoạch năm học.

Giúp học sinh có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh

cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

Giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi

mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Quy mô lớp, học sinh

Trường Tiểu học Trần Phú có 37 lớp với 1498 học sinh cụ thể:

* Thuận lợi:

Có sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục Tam Điệp. Có sự quan tâm đến sự nghiệp

giáo dục của Đảng ủy, UBND phường Bắc Sơn và Thành ủy, UNBD thành phố Tam

Điệp.

Đội ngũ CB, giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm

cao.

Các em học sinh chăm ngoan, hiếu học.

Hầu hết cha mẹ học sinh thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho con em mình học tập.

* Khó khăn:

Số học sinh đông. 32/36 lớp có sĩ số vượt chuẩn. Số giáo viên văn hóa thiếu nhiều.

Dân số phát triển tăng liên tục nhất là các tổ dân phổ mới thành lập như tổ 18,19,20

nên số học sinh tăng nhanh do đó cơ sở vật chất không đáp ứng kịp so với yêu cầu .

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020  2021

1. Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:

+ Nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT

-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo

dục. Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày,

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình dạy và học theo chuẩn kiến thức kĩ

năng ngay từ đầu năm học theo QĐ 16. (Từ lớp 2 đến lớp 5)

+Chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn thực hiện chuẩn, dạy và học học theo mô hình trường

học mới VNEN đối với lớp 2-5; Làm quen với tiếng Anh lớp 2; Dạy và học Tiếng Anh

từ lớp1; lớp 3; 4; 5 ngay đầu năm học, thực hiện việc dạy học kĩ năng sống theo nguyện

vọng của cha mẹ học sinh.

1.2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh:

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ

chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, vận dụng phù hợp

những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao

chất lượng, hiệu quả giáo dục. Nhà trường đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt các

chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Chú trọng dạy và học tổ chức tốt các chuyên

đề chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; Mô hình trường học mới VNEN

đối với lớp 2-5; Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; nâng cao năng lực các

tiết dạy cho giáo viên; dạy và học các môn học Tiếng Anh, Tin học. Thực hiện đầy đủ các

buổi sinh hoạt liên trường đối với các môn chuyên.

- Thực hiện kiểm tra đánh giá: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Thông tư số 27/2020/

TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học đối

với học sinh lớp 1 ; Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh

tiểu của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học đối với học sinh lớp 2,3,4,5.

Công tác chỉ đạo tổ chức kỳ kiểm tra , đánh giá định kỳ được nhà trường tổ chức thực

hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT. Các tổ có kế hoạch ôn tập, kiểm tra, tổ

chức nghiêm túc việc coi và chấm; Báo cáo kết quả kiểm tra học tập của học sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh

để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học

sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

1.3. Dạy học tiếng Anh, Tin học:

b) Dạy học môn tiếng Anh

Triển khai Chương trình môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định

trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày

04/3/2010.

Tiếp tục thực hiện dạy học làm quen tiếng Anh lớp 2 theo quy định.

Dạy học tiếng Anh lớp 3, 4, 5 theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010; chuẩn

bị các điều kiện cần thiết để đưa môn tiếng Anh là môn học bắt buộc với thời lượng

4 tiết/tuần dành cho học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023.

Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT:

+ Đối với lớp 1: Tiếng Anh 1- I Learn Smart Start.

+ Đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thực hiện theo Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH

ngày 27/6/2013.

Xuất bản phẩm, phần mềm và tài liệu tham khảo sử dụng trong nhà trường: thực

hiện theo quy định của Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT.

Tăng cường thời lượng học tiếng Anh; học tiếng Anh qua môn Toán, môn Khoa học,

truyện đọc tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm; tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh;

phát động phong trào giáo viên các môn học khác cùng tham gia học tiếng Anh với học

sinh; phổ biến, khuyến khích giáo viên, học sinh theo dõi, tham khảo các chương trình

dạy và học tiếng Anh do Bộ GDĐT xây dựng trên truyền hình và các phương tiện truyền

thông.

b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

Tiếp tục tổ chức có chất lượng dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục

tin học cho học sinh lớp 3,4,5 với thời lượng 2 tiết/ tuần theo hướng dẫn tại Công

văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019; Công văn số 5087/BGDĐT ngày 21/12/2018.

1.4. Giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Làm tốt công tác điều tra số trẻ khuyết tật trong phường Bắc Sơn, phân loại dạng tật,

huy động 15 trẻ khuyết tật đến trường.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật theo mẫu tại

Công văn 1096/SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2019.

Chỉ đạo giáo viên tạo mọi điều kiện cho học sinh khuyết tật được học hoà nhập.

Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật, tổ chức các hoạt động giáo dục có

sự tham gia của học sinh khuyết tật; kế hoạch dạy học có điều chỉnh nội dung, phương

pháp, hình thức tổ chức phù hợp với từng đối tượng học sinh khuyết tật.

Đảm bảo các chính sách đối với học sinh khuyết tật và giáo viên dạy hòa nhập học sinh

khuyết tật theo quy định.

1.5. Các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ

chức các hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học

Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,

hoạt động ngoại khoá (Đảm bảo 1 lần/ tháng ) theo hướng dẫn tại Công văn 3535/

BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống,

văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo

lực; kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi

trường mạng, tuyên truyền giáo dục chủ quyền quốc gia và biên giới, biển đảo; thực hiện

tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến của các

loại dịch bệnh.Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, thực

hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật

tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo

dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong

chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động

giáo dục, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Quan tâm xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện lớp học, thư viện xanh, thư viện thân thiện;

bố trí nhân viên thư viện đúng chuyên môn, đảm bảo chế độ; tổ chức bồi dưỡng nâng cao

năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh

và cộng đồng trong tổ chức hoạt động thư viện nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý

thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh.

1.6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học

Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo Nhị định

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ đảm bảo thực chất, gắn với thi đua khen

thưởng để tạo động lực; bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu

thực tiễn. Tạo điều kiện cho 10 Giáo viên có trình độ Cao đẳng tham gia học lớp Đại học

liên thông;1 đồng chí tham gia học Trung cấp Lý luận chính trị. Khuyến khích các GV

tham gia lớp bồi dưỡng chứng chỉ GVTH hạng II

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý như: sử dụng các phần

mềm về quản lý nhân sự PMIS, EMIS, thư viện-thiết bị, công tác kế toán, công tác PCGD,

kê khai bảo hiểm xã hội và Sổ liên lạc điện tử... Công tác văn thư lưu trữ được thực hiện

đúng theo quy định. Hồ sơ, sổ sách quản lý của nhà trường được thực hiện, sắp xếp khoa học.

Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục bảo đảm số lượng và

chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai CTGDPT 2018.

Tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp

ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn

với thực tiễn nhà trường.Tổ chức 12 chuyên đề (phương pháp dạy học Tiếng Việt 1;

oán 1; Âm nhạc 1; Dạy ứng dụng công nghệ 4.0, Phương pháp dạy Tin học.. ) Tổ chức

sinh hoạt chuyên môn đúng theo hướng dẫn 1315 của BGD

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương các

mô- đun về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà

trường; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các môn học để bồi dưỡng

đại trà, gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên

môn trong trường và liên trường. Phân công giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022, tổ

chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy lớp 2 về Chương trình giáo dục phổ thông 2018

và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa.

2. Xây dựng các điều kiện dạy và học

2.1. Công tác truyền thông:

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách

giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1 và công tác chuẩn

bị đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

Tổ chức và định hướng truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về

giáo dục và đào tạo; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông, tăng cường truyền thông

nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của Ngành đến được từng cán bộ,

giáo viên, người lao động trong nhà trường.

Chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường. Trong năm học đã đưa được

các tin về ngày khai trường; Ngày 23/10/2020 chuyên đề: "Chúng em với an toàn phòng

cháy chữa cháy và phòng ngừa tai nạn cháy nổ", Ngày 26/10/2020 với têngọi: Thương

về miền Trung. Ngày 19/11/2020 tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho 1498

học sinh với chuyên đề:  Công cha-Nghĩa mẹ- Ơn thầy; Chương trình môn Toán

lớp 1 mới và những điểm nhấn về phương pháp, tổ chức dạy học. Tiểu học Trần Phú

với các trò chơi dân gian; 23/12 Chương trình Giao lưu Giáo dục kỹ năng tham gia giao

thông an toàn cho HSTH; các kế hoạch, hồ sơ công khai, công tác kiểm tra nội bộ.

2.2. Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Tích cực, chủ động tham mưu với UBND phường Bắc Sơn kiện toàn Ban chỉ đạo phổ

cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố,

duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học theo quy định tại Nghị định

số 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT phường Bắc Sơn tiếp tục duy

trì đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

2.3. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường tiểu học

đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.

Tiếp tục tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, hoàn thiện; duy trì chất lượng trường

đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

+ UBND phường và UBND thành phố đầu tư xây dựng hoàn thiện 4 phòng học, sửa

sang khu vệ sinh, đổ bê tông khu vực sân chơi sau dãy phòng học phía bắc đưa vào sử dụng

+ Nhà trường mua mới thêm 8 ti vi, 8 tủ thiết bị , 5 máy tính, 2 loa kéo, trang bị biểu

bảng cho 4 phòng học mới , 5 bảng giáo viên. Trang bị bộ âm ly loa đài mới phục vụ

hoạt động của đội và các đồ dùng dạy học lớp 1 khác đảm bảo cho GV giảng dạy đạt

hiệu quả cao.

+Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng, các nhà tài trợ để huy động sức mạnh

tổng hợp toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đã làm mới được sân cỏ cho học

sinh tập thể dục cụ thể đổ bê tông 1000 m2 sân bê tông và trải 600 m2 cỏ nhân tạo.mua

mới 2 cột bóng rổ

2.4. Công tác kiểm tra nội bộ:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra cho từng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm học theo

hướng dẫn; Quyết định ban kiểm tra nội bộ, thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định;

tổ chức tiến hành được 8 đợt kiểm tra.( Hoạt động của Hiệu trưởng; 2 Phó hiệu trưởng;

Tổ trưởng tổ 1, tổ 2; tổ Văn phòng; Công tác bán trú, công tác y tế; KT hoạt động sư

phạm của 21 GV) Điều chỉnh kịp thời những vấn đề chưa đúng trong mọi hoạt động

diễn ra của nhà trường.

2.5. Công tác chính trị, tư tưởng và học sinh

Thực hiện phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ

X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu

cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026;các ngày lễ lớn trong

học kỳ như 15/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Quốc phòng toàn dân và ngày

thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; 80 năm ngày thành lập Đội.......

100% cán bộ giáo viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh

Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tìm hiểu về Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân

dân các cấp; 100% đảng viên viết bài thu hoạch sau khi học nghị quyết đại hội Đảng.

Tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về chuyên

môn nghiệp vụ, về trình độ tin học, ngoại ngữ các chứng chỉ theo quy định.

Tổ chức Hội thi cho học sinh như kéo co, văn nghệ của học sinh dịp 20/11 được đánh giá cao.

Liên đội tổ chức nhiều mô hình hoạt động đội đầu năm học nhất là phong trào nuôi lợn nhựa;

chuyên đề: "Chúng em với an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa tai nạn cháy nổ",

chuyên đề với têngọi: Thương về miền Trung. Tổ chức chương trình giáo dục kỹ

năng sống cho 1498 học sinh với chuyên đề:  Công cha-Nghĩa mẹ- Ơn thầy;

Nhân dịp 22/12 tổ chức cho học sinh cùng với cựu chiến binh phường Bắc Sơn tổ chức

viếng nghĩa trang liệt sỹ; hát quốc ca dưới địa chỉ đỏ. Tổ chức cho HS tham gia trải nghiệm

tham quan Cố đô Hoa Lư

Tổ chức các trò chơi dân gian, vệ sinh trường lớp, chăm sóc Bảo tàng thành phố được

quan tâm. Phối hợp với Trung tâm y tế thành phố kiểm tra sức khỏe, uống thuôc tẩy giun

cho 100% học sinh; xây dựng môi trường học tập thực sự lành mạnh và thân thiện.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19: cài đặt phần

mềm An toàn Covid và thực hiện báo cáo 2 lần / tuần; mua thuốc Cloraminb để GV chủ

động khử khuẩn lớp học như lau chùi bàn ghế, tay nắm cửa; Mỗi lớp đều có nước rửa tay

khô cho học sinh; lắp đặt thêm hệ thống bồn chậu rửa tay, các bảng biểu tuyên truyền; lồng

ghép nội dung phòng chống dịch bệnh trong các giờ học chính khóa các hoạt động giáo dục.

2.6. Quản lý và thi đua

Tổ chức tốt kiểm tra chuyên đề, chuyên môn các lĩnh vực công tác trong trường.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, trong học kì 1 nhà trường đã tổ chức khen

thưởng cho những học sinh đạt giải trong các Hội thi như: thi kéo co, văn nghệ cấp trường,

thi các cấp... Cuối năm học Nhà trường tặng Giấy khen và phần thưởng cho những học

sinh có nhiều cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Tổ chức khuyến khích HS tham gia các sân chơi trên mạng như toán Tiếng Anh,Toán

Tiếng Việt; IOE. Trạng nguyên Toàn tài, Trạng nguyên Tiêng Việt. ;

* Thành tích các hội thi, giao lưu, các sân chơi:

Nhà trường đón đoàn kiểm tra giám sát của HĐND phường Bắc Sơn, đoàn KT về công tác

VSAT thực phẩm, công tác phòng chống tác hại thuốc lá của đoàn y tế tỉnh. Đoàn Kiểm tra

chuyên ngành của Sở GD ĐT Ninh Bình. Kết quả các đoàn kiểm tra đều đánh nhà trường thực

hiện tốt.

Giải Nhất hội thi kéo co do thành đoàn Tam Điệp tổ chức

Tổ chức đánh giá viên chức và xét khen thưởng cuối năm học đúng quy định.

*Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020:

Về chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Về đảng viên: 12 đồng chí HTXSNV và 46 đồng chí HTTNV.

Chi bộ nhà trường được Đảng ủy phường Bắc Sơn tặng Giấy khen Chi độ đạt Tiêu chuẩn

Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020;

Chi hội Chữ thập đỏ được Tỉnh hội tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020.

* Đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm học.

+ Đánh giá viên chức:

BGH đề nghị UBND thành phố xếp loại HTXSNV : 3 người

Xếp loại HTSXNV: 37 người; đạt 62,7%

Xếp loại HTTNV : 20 người; đạt 33,8%

Xếp loại HTNV: 2 người ; chiếm 3,5%

+ Xếp loại bồi dưỡng thường xuyên: Đề nghị Phòng giáo dục công nhận

CBQL: Loại Giỏi: 3. Đạt 100%

Giáo viên: Loại Giỏi: 28 người. đạt 54,9 %; Khá 23 người, đạt 45,1.%

  • Đề nghị khen thưởng:

Tập thể: đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.

Cá nhân: Lao động tiên tiến: 60 đồng chí

Chủ tịch Tỉnh Tặng Bằng khen 1 đồng chí (Tổng phụ trách)

Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2 đồng chí

Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen: 4 đồng chí

Liên đoàn Lao động thành phố tặng Giấy khen: 1 đồng chí

* Công đoàn: Phối kết hợp với nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ cho CBGV như

20/10; 20/11, 8/3. Hội nghị cán bộ giáo viên đầu năm học. Hoàn thành xuất sắc kế

hoạch đề ra.

* Liên đội TNTP HCM: Liên đội tổ chức các Hội thi cho học sinh như dân vũ,

kéo co, biểu diễn văn nghệ của học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

được đánh giá cao. Tổ chức có hiệu quả nhiều mô hình hoạt động đội như  Công

cha, nghĩa mẹ Ơn Thầy; Giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống

xâm hại, giáo dục tham gia giao thông an toàn..... Tổ chức kết nạp đội viên lớp 3,

phong trào kế hoạch nhỏ được thực hiện hiệu quả.

Liên đội đề nghị Tỉnh đoàn tặng bằng khen. Liên Đội trưởng được Tỉnh đoàn tặng

bằng khen

2.7. Tổ chức thực hiện bán trú học sinh

Thực hiện việc chỉ đạo của Sở GD về việc tổ chức cho HS ăn bán trú theo thực đơn

cân bằng dinh dưỡng. Ngay đầu năm học, nhà trường đã họp cha mẹ HS thông báo nội

dung trên và tổ chức đăng kí ăn bán trú tại trường, kết quả có khoảng từ 350 đến 370

em tham gia. Nhà trường tổ chức kí hợp đồng với phục vụ bếp ăn của 5 nhân viên,

khám sức khỏe, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phục vụ về đảm bảo an toàn thực

phẩm; tăng thêm các vật dụng cần thiết đảm bảo hợp vệ sinh, tổ chức bếp ăn một

chiều đúng quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc nhập thực phẩm, chế

biến và tổ chức ăn bán trú, trong học kì được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ HS

đã tham gia kiểm tra đánh giá đảm bảo tốt việc bán trú cho học sinh.

2.8. Kết quả đánh giá cuối năm ( Phụ lục đính kèm )

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm:

Trong năm học, nhà trường đã thực hiện đúng kế hoạch của ngành, trường; Nội dung

các kế hoạch của nhà trư­­­ờng xây dựng đầu năm đều thực hiện một cách triệt để có hiệu

quả, nề nếp nhà tr­­ường đ­­­ược duy trì tốt. Đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng

giáo dục ổn định. Cơ sở vật chất trang thiết bị nhất là các phòng học, sân thể dục,

phương tiện nghe nhìn và máy tính được tăng cường;

Đội ngũ tuy thiếu, hợp đồng giáo viên nhiều và giảng dạy số tiết nhiều hơn quy định,

nhưng cán bộ giáo viên đã vượt lên trên khó khăn nâng cao tinh thần trách nhiệm,

tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục đại

trà và mũi nhọn.

Trong năm học nhà trường đã đạt nhiều kết quả tốt. Các hoạt động giáo dục của nhà

trường được cha mẹ học sinh và nhân dân đồng tình. Nhà trường luôn cha mẹ học sinh

quan tâm và có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà

trường hoạt động hiệu quả. So với kế hoạch đầu năm học, nhà trường thực hiện đạt và

vượt các chỉ tiêu đề ra.

3.2. Hạn chế:

Còn quá tải về số lớp, số học sinh/lớp. Còn một số HS chưa hoàn thành chương trình

lớp học ( 33 em )

Số lượng giáo viên văn hóa còn thiếu. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học chưa thật sự

đáp ứng yêu cầu (Thiếu các phòng chức năng, phòng ngủ trưa cho học sinh).

Chưa có các bài viết tuyên truyền trên báo, tạp chí...

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân khách quan:

+ Dân số độ tuổi tăng dẫn đến quá tải;

+ Trong học kỳ có sự điều động GV chuyển đi nơi khác trong thành phố.

+ Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19, Học kỳ II học sinh phải hoàn thành chương

trình trước 10/5/2021 ( Sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch ). Một số nội dung học sinh

phải hoàn thành theo hình thức giáo viên gửi bài qua zalo, gmail do vậy phần nào

có ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Nguyên nhân chủ quan: Một số giáo viên chậm bắt nhịp với đổi mới giáo dục. chưa

tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và giáo dục

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

1. Phương hướng chung:

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm

đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục phát huy

những kết quả đạt trong năm 2020 chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhà trường tiếp tục

triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tuyên truyền cho cán

bộ giáo viên thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện

nghiêm túc kế hoạch năm học. Phát huy sức mạnh khối đoàn kết trong chi bộ, vai trò

của các tổ chức Công đoàn, Liên đội, cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị xã

hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm

vụ đề ra.

2. Nhiệm vụ - Giải pháp:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền các hoạt động chào mừng các

ngày tết, lễ lớn của đất nước trong năm 2021.

- Duy trì Phổ cập GD- XMC theo Thông tư 07/2016, Tổ chức điều tra và xây dựng kế

hoạch phát triển số lượng năm học 2020 - 2021. Tăng cường thiết bị dạy học, tham mưu

để các cấp quản lý, chính quyền địa phương xây dựng thêm một số phòng chức năng ,

khu vệ sinh mới cho HS.... nhằm đáp ứng với các yêu cầu nhiệm vụ.

- Triển khai tổ chức thực hiện chương trình năm học 2021-2022. Chú trọng chất lượng

các môn học và Hoạt động Giáo dục. Quan tâm đến các sân chơi trí tuệ các hội thi

giao lưu, tạo điều kiện cho học sinh tham gia để phát triển năng lực, phẩm chất cho từng

học sinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về chuyên

môn nghiệp vụ, về trình độ tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục việc tham mưu để có đủ số lượng

và chủng loại giáo viên, nhân viên theo quy định.

- Tuyên truyền cho cha mẹ HS và báo cáo các cấp về Thông tư 32/2018/TT- BGD-ĐT

ngày 26 tháng 12 năm 2018 đặc biệt việc thực hiện chương trình đối với lớp 1,2.

- Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác ATGT, An ninh trường học, ATTP. Đặc biệt cam

kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, các chất gây cháy nổ, các trò chơi nguy hiểm;

đảm bảo tốt cơ sở vật chất nhà trường trong dịp lễ tết. Tổ chức tuyên truyền việc dạy bơi

cho học sinh, thực hiện tốt bán trú cho học sinh.

- Triển khai thực hiện xuất sắc kế hoạch năm học, thực hiện cập nhật các văn bản chỉ đạo

của Bộ GD, Sở GD về đánh giá học sinh tiểu học.

3. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản cho GV học các modun

theo chương trình GDTX của BGD. Liên kết với nhà sách, chuẩn bị đầy đủ nội dung sách giáo

khoa điện tử để giáo viên thuận lợi hơn trong việc giảng dạy, học sinh cũng tiếp thu kiến thức

tốt hơn.

2. Đối với Uỷ ban nhân dân thành phố: bố trí sắp xếp đội ngũ GV ngay từ tháng 7, chậm

nhất tháng 8, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đảm bảo đủ 1 giáo viên tiểu học/lớp. Bổ sung

thêm nguồn ngân sách để nhà trường tổ chức các HĐGD; mua sắm thiết bị dạy học.

3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ động tham mưu UBND thành phố để tăng

cường GV. Đồng thời rà soát cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung (có

chọn lọc), ưu tiên thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 2, theo TT 43 của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin

để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

4. Đối với UBND phường và thành phố xây mới thêm Phòng học, khu vệ sinh HS.

Trên đây là báo cáo Tổng kết năm học 2020  2021 trường Tiểu học Trần Phú báo cáo này

được thông qua cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh và được báo cáo về Phòng

GD thành phố, Đảng ủy  UBND phường Bắc Sơn để nhận được sự chỉ đạo thiết thực hiệu

quả trong năm học tiếp theo./

Video liên quan