bolivers là gì - Nghĩa của từ bolivers

bolivers có nghĩa là

1. Một mảnh tròn của shit có thể vô tình thoát ra khi đẩy rắm lớn.
2. Một lượng nhỏ shit sẽ không xả nước nhà vệ sinh.

Thí dụ

"Arrrrrggghh ai đã rời xa hôi thối bolive trong nhà vệ sinh?"

bolivers có nghĩa là

Danh từ.Canine Tinh hoàn

Thí dụ

"Arrrrrggghh ai đã rời xa hôi thối bolive trong nhà vệ sinh?"

bolivers có nghĩa là

Danh từ.Canine Tinh hoàn

Thí dụ

"Arrrrrggghh ai đã rời xa hôi thối bolive trong nhà vệ sinh?"

bolivers có nghĩa là

Danh từ.Canine Tinh hoàn

Thí dụ

"Arrrrrggghh ai đã rời xa hôi thối bolive trong nhà vệ sinh?"

bolivers có nghĩa là

Danh từ.Canine Tinh hoàn

Thí dụ

"Cặp lớn nhất Bolivers Tôi đã từng thấy."Xem thêm Spangle vỉ