Cách chỉnh khoảng cách dòng trong Gmail

Định dạng, phông chữ và màu

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng để hủy rồi làm lại hoặc làm lại các nội dung thay đổi, thêm dấu đầu dòng, thay đổi phông chữ, đánh dấu hoặc gạch ngang văn bản và làm nhiều điều khác

Định dạng email của bạn

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Nhấp vào Soạn thư.
  3. Ở cuối thư, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn định dạng

.

Thay đổi kiểu văn bản mặc định của bạn

Bạn có thể tạo kiểu văn bản sẽ được áp dụng cho tất cả email mới mà bạn viết.

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt
Cách chỉnh khoảng cách dòng trong Gmail
Cách chỉnh khoảng cách dòng trong Gmail

Xem tất cả tùy chọn cài đặt.

  1. Tìm phần "Kiểu văn bản mặc định".
  2. Thay đổi văn bản trong hộp thành kiểu bạn muốn cho email của mình.
  3. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.                  Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách chỉnh khoảng cách dòng trong Gmail