Cách chuyển User trong Win 10

Chọn nút Bắt đầu trên thanh tác vụ.Sau đó, ở bên trái của menu Bắt đầu, chọn biểu tượng tên tài khoản (hoặc ảnh) > Đổi người dùng > người dùng khác.