Cách đặt lệnh cắt lỗ trên Binance future

1. Làm thế nào để đặt Lệnh Limit (Giới hạn) với TP/SL?Khi đặt Lệnh Giới hạn, bạn có thể đặt đồng thời cả lệnh Take Profit - [Chốt lời] và lệnh Stop Loss - [Cắt lỗ].Nhấp vào [Limit] , rồi nhập giá vào lệnh và khối lượng lệnh. Sau đó, đánh dấu vào hộp bên cạnh [TP/SL] để đặt giá [Take profit] và [Stop Loss] dựa trên [Giá Gần nhất] hoặc [Giá Đánh dấu]. Tiếp theo, nhấp vào [Mua/Long] hoặc [Bán/Short] để đặt lệnh.*Bạn chỉ có thể chọn [TP/SL] hoặc bật [Chỉ giảm] trong một lệnh đơn lẻ.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng [Chế độ Phòng hộ], chức năng [TP/SL] sẽ chỉ khả dụng với các lệnh [Đang mở].

Bạn có thể kiểm tra lệnh trong tab [Lệnh Đang mở]:

Nhấp vào [Xem] trong [TP/SL] để xem chi tiết lệnh.Khi một lệnh được kích hoạt, bạn có thể thêm hoặc sửa đổi TP/SL trong tab [Vị thế]. Thao tác này sẽ được áp dụng cho toàn bộ vị thế.

Sau khi đóng vị thế, TP/SL sẽ tự động bị hủy.

*Xin lưu ý rằng Giá Dừng (Stop) được đặt cho lệnh Stop Limit và lệnh Stop Market khác với TP/SL này và không thể hủy hoặc sửa đổi tại đây.

2. Loại lệnh nào hỗ trợ chức năng TP/SL?Chỉ có Lệnh Limit (Giới hạn) và Lệnh (Market) Thị trường hỗ trợ chức năng [TP/SL] .Các lệnh này được thực thi thông qua lệnh chiến lược. Hiện tại, Binance hỗ trợ hai loại chiến lược: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) và One-Triggers-the-Other (OTO). Các chiến lược này cho phép bạn đặt cùng lúc hai lệnh - một lệnh chính và một lệnh phụ. Lệnh chính là Lệnh Giới hạn và Lệnh Thị trường, trong khi lệnh phụ là lệnh Chốt lời và lệnh Cắt lỗ.Trong lệnh OTOCO, nếu lệnh chính được khớp hoặc được khớp một phần, lệnh phụ sẽ có hiệu lực (Take Profit/Chốt lời hoặc Stop Loss/Cắt lỗ). Nếu lệnh TP được khớp, lệnh SL sẽ bị hủy và ngược lại. Đây còn được gọi là lệnh OTO. Lưu ý: Nếu giá kích hoạt của lệnh phụ quá gần với lệnh chính, thì rất có khả năng lệnh phụ sẽ bị hủy khi lệnh chính được thực hiện. Chúng tôi khuyên người dùng nên đặt khoảng cách giá lớn giữa lệnh chính và lệnh phụ.

3. Việc tăng hoặc giảm vị thế có kích hoạt TP/SL đóng tất cả các vị thế của tôi không?Có, tất cả các vị thế sẽ bị đóng. Bạn có thể xem lệnh trong [Lệnh Đang mở] - [Đóng Vị thế].

4. Tôi có thể đặt nhiều TP/SL cho lệnh không?TP/SL của lệnh đã khớp đầu tiên sẽ được sử dụng để chốt lời hoặc cắt lỗ cho tất cả các vị thế của bạn. TP/SL khác sẽ tự động bị hủy khi lệnh được tạo.Ví dụ: Bạn đã đặt 3 lệnh chiến lược với giá TP/SL khác nhau. Lệnh 2 được khớp trước, 10 phút sau Lệnh 1 được khớp, thì chức năng TP/SL của Lệnh 1 sẽ tự động bị hủy tại thời điểm lệnh được khớp. Nếu Lệnh 3 chưa được khớp, thì các lệnh TP/SL của lệnh này vẫn có hiệu lực. Chỉ khi lệnh này được khớp, thì chức năng TP/SL của lệnh mới tự động bị hủy. Do đó, vị thế hiện tại (kết hợp các lệnh chiến lược số 1, 2 và 3) có chức năng TP/SL đến từ Lệnh số 1.

5. Tôi có thể xem TP/SL chưa khớp trong [Lệnh Đang mở] không?Bạn có thể nhấp vào [Xem] trong [TP/SL] trên lệnh chính để xem TP/SL chưa khớp.

6. Các quy tắc về Lệnh Stop Limit/Stop Market/Trailing Stop có giống nhau không?Không có thay đổi nào đối với Lệnh Stop Limit/Stop Market/Trailing Stop được hiển thị bên dưới. Bạn có thể chọn bật "Chỉ giảm", đặt Giá kích hoạt và Giá thực hiện, v.v. Xin lưu ý rằng chức năng TP/SL thiết lập ở đây sẽ không được hiển thị trong vị thế của bạn và không hỗ trợ chức năng [Đóng vị thế].

Video liên quan