Cách đính kèm email trong mail Outlook

Gửi email dưới dạng tệp đính kèm

Bạn có thể đính kèm email vào các email khác mà không cần tải xuống trước. Khi bạn đính kèm email, email sẽ trở thành tệp .eml.

Cách chức năng hoạt động

Khi bạn gửi email dưới dạng tệp đính kèm:

 • Bạn có thể đính kèm bao nhiêu email tùy thích.
 • Nếu kích thước tệp quá 25 MB, thì tệp sẽ đính kèm thông qua Google Drive.
 • Khi bạn nhấp vào một email đính kèm, email sẽ mở trong một cửa sổ mới.
 • Biểu ngữ bảo mật sẽ xuất hiện ở đầu email đính kèm bạn gửi hoặc nhận

Chuyển tiếp email dưới dạng tệp đính kèm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Chọn email.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm
Cách đính kèm email trong mail Outlook
Cách đính kèm email trong mail Outlook

Chuyển tiếp dưới dạng tệp đính kèm.

 1. Trong trường Tới, hãy thêm người nhận. Bạn cũng có thể thêm người nhận vào các trường Cc và Bcc.
 2. Thêm chủ đề.
 3. Viết thư.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Gửi.

Lưu ý: Để chuyển tiếp dưới dạng tệp đính kèm, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào thư hoặc kéo và thả tệp vào nội dung thư.

Trả lời bằng email đính kèm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Mở email
Cách đính kèm email trong mail Outlook

nhấp vào Trả lời.

 1. Ở trên cùng bên phải của email, nhấp vào biểu tượng Hiện cửa sổ mở rộng
Cách đính kèm email trong mail Outlook

.

 1. Từ hộp thư đến, hãy chọn email bạn muốn đính kèm.
 2. Kéo email vào thư.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Gửi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đính kèm email trong mail Outlook