Cách đổi tài khoản Microsoft

Windows10

Để cập nhật tên bạn hoặc tên doanh nghiệp:

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Lưu ý:Nếu bạn thấy màn hình hỏi bạn muốn sử dụng tài khoản nào thì nghĩa là bạn có hai tài khoản Microsoft được liên kết với cùng một địa chỉ email. Xem thêm thông tin về cách Thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn.

Chọn Thông tin của bạn.

Chọn Chỉnh sửa tên, thực hiện các thay đổi ưa thích của bạn, rồi chọn Lưu.

Nếu bạn đang gặp sự cố về đăng nhập vào tài khoản hoặc thay đổi hay thêm thông tin cá nhân khác, hãy xem Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

văn bản thay thế

Để cập nhật địa chỉ hoặc tên ưa thích dùng cho thanh toán, giao hàng hoặc tính thuế:

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.Lưu ý:Nếu bạn thấy màn hình hỏi bạn muốn sử dụng tài khoản nào thì nghĩa là bạn có hai tài khoản Microsoft được liên kết với cùng một địa chỉ email. Xem thêm thông tin về cách Thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn.

Chọn Thanh toán & lập hóa đơn > Sổ địa chỉ.

Nếu bạn cập nhật địa chỉ hiện có, hãy chọn Chỉnh sửa. Nếu bạn thêm địa chỉ mới, hãy chọn Thêm địa chỉ mới.

Chọn Đặt làm địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng yêu thích của bạn > Lưu.

Lưu ý:  Các bước trên có thể khác nhau dựa trên quốc gia/khu vực của bạn.

văn bản thay thế

Xbox One

Chọn Tất Cài đặt > Tất Cài đặt .

Bên dưới Tài khoản,chọn Thanh & toán bằng > Đổi địa chỉ thanh toán.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản thanh toán của bạn.

Để bỏ qua thông tin thanh toán không cần được cập nhật, hãy nhấn phím B trên bộ điều khiển của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu thông tin.

Nếu bạn cần thay đổi nội dung khác, hãy chọn Thực hiện thêm thay đổi.