Cách gồm chữ vào 1 ô trong Excel

Giả sử bạn cần tạo một câu chính xác về ngữ pháp từ một vài cột dữ liệu để chuẩn bị gửi thư hàng loạt. Hoặc có thể bạn cần định dạng số có văn bản mà không ảnh hưởng đến các công thức sử dụng những số này. Trong Excel, có một vài cách để kết hợp văn bản và số.

Dùng định dạng số để hiển thị văn bản trước hoặc sau một số trong một ô

Nếu cột bạn muốn sắp xếp chứa cả số và văn bảnchẳng hạn như Cột sản phẩm #15, cột Sản phẩm #100, Cột sản phẩm #200có thể sẽ không sắp xếp như bạn mong đợi. Bạn có thể định dạng các ô chứa 15, 100 và 200 để chúng xuất hiện trong trang tính như Product #15, Product #100 và Product #200.

Sử dụng định dạng số tùy chỉnh để hiển thị số cùng với văn bảnmà không thay đổi hành vi sắp xếp của số. Bằng cách này, bạn sẽ thay đổi cách số hiển thị mà không thay đổi giá trị.

Hãy làm theo các bước sau:

Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm vào mũi tên .

Cách gồm chữ vào 1 ô trong Excel

Trong danh sách Thể loại, bấm vào một thể loại như Tùy chỉnh,rồi bấm vào định dạng dựng sẵn giống với thể loại bạn muốn.

Trong trường Loại, chỉnh sửa các mã định dạng số để tạo định dạng mà bạn muốn.

Để hiển thị cả văn bản và số trong một ô, hãy đặt các ký tự văn bản trong dấu ngoặc kép (" " ) hoặc đặt dấu ngược (\) trước các số.

LƯU Ý: Việc chỉnh sửa định dạng dựng sẵn sẽ không loại bỏ định dạng đó.

Để hiển thị

Dùng mã này

Cách thức hoạt động

12 làm Sản phẩm và #12

"Sản phẩm số " 0

Văn bản được đặt trong dấu ngoặc trích dẫn (bao gồm một khoảng trắng) được hiển thị trước số trong ô. Trong mã, "0" đại diện cho số nằm trong ô (chẳng hạn như 12).

12:00 dưới dạng 12:00 AM EST

h:mm AM/PM "EST"

Thời gian hiện tại được hiển thị theo định dạng ngày/giờ h:mm AM/CH và văn bản "EST" được hiển thị sau thời gian.

-12 dưới dạng $-12,00 Thiếu và 12 dưới dạng $12,00 Thừa

$0,00 "Thừa";$-0,00 "Thiếu"

Giá trị được hiển thị bằng cách dùng định dạng tiền tệ. Ngoài ra, nếu ô chứa giá trị dương (hay 0), thì "Thừa" được hiển thị sau giá trị. Nếu ô chứa giá trị âm, "Thiếu" sẽ được hiển thị thay vào đó.

Kết hợp văn bản và số từ các ô khác nhau vào cùng một ô bằng cách sử dụng công thức

Khi bạn kết hợp số và văn bản trong một ô, các số sẽ trở thành văn bản và không còn có chức năng là giá trị số. Điều này có nghĩa là bạn không còn có thể thực hiện bất kỳ phép tính toán học nào trên các phép tính đó nữa.

Để kết hợp các số, hãy sử dụng các hàm CONCATENATE hoặc CONCAT,TEXT hoặc TEXTJOIN cũng như toán tử số và (&).

Lưu ý:

Trong Excel 2016, Excel Mobile, và Excel dành cho web, hàm CONCATENATE đã được thay thế bằng hàm CONCAT. Mặc dù hàm CONCATENATE vẫn sẵn dùng cho tương hợp về sau nhưng bạn nên cân nhắc việc sử dụng hàm CONCAT,vì hàm CONCATENATE có thể không sẵn dùng trong các phiên bản tương lai của hàm Excel.

TextJOIN kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi, đồng thời bao gồm một dấu tách mà bạn chỉ định giữa mỗi giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu tách là một chuỗi văn bản rỗng, hàm này sẽ ghép nối hiệu quả các dải ô. TEXTJOIN không sẵn dùng trong các phiên Excel 2013 bản trước đó.

Ví dụ

Xem các ví dụ khác nhau trong hình dưới đây.

Xem kỹ cách sử dụng hàm TEXT trong ví dụ thứ hai trong hình. Khi bạn nối một số với một chuỗi văn bản bằng cách dùng toán tử ghép nối, hãy dùng hàm TEXT để điều khiển cách hiển thị số đó. Công thức này sử dụng giá trị cơ bản từ ô được tham chiếu (,4 trong ví dụ này)  không phải giá trị được định dạng mà bạn thấy trong ô (40%). Bạn sử dụng hàm TEXT để khôi phục định dạng số.

Cách gồm chữ vào 1 ô trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm CONCATENATE

Hàm CONCAT

Hàm TEXT

Hàm TEXTJOIN

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách gồm chữ vào 1 ô trong Excel