Cách lưu trang web trên iPhone

Đánh dấu trang web ưa thích trong Safari trên iPhone

Trong ứng dụng Safari

, bạn có thể đánh dấu trang web và thêm trang web vào Mục ưa thích để dễ dàng truy cập sau.

Màn hình Dấu trang, với các tùy chọn để xem các mục ưa thích và lịch sử duyệt cùng với các dấu trang.

Đánh dấu trang hiện tại

Chạm và giữ

nút Dấu trang

, sau đó chạm vào Thêm dấu trang.

Xem và tổ chức các dấu trang của bạn

Chạm vào

nút Dấu trang

, sau đó chạm vào tab Dấu trang.

Để tạo thư mục mới hoặc xóa, đổi tên hoặc sắp xếp lại các dấu trang, hãy chạm vào Sửa.

Xem các dấu trang của máy Mac trên iPhone

Đi tới Cài đặt

> [têncủa bạn]> iCloud, sau đó bật Safari.

Ghi chú: Bạn cũng phải chọn Safari trong tùy chọn iCloud trên máy Mac và đăng nhập bằng cùng một IDApple.

Thêm trang web vào mục ưa thích của bạn

Mở trang, chạm vào

nút Chia sẻ

, sau đó chạm vào Thêm vào Mục ưa thích.

Để sửa mục ưa thích của bạn, hãy chạm vào

nút Dấu trang

, chạm vào tab Dấu trang, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào Sửa để xóa, đổi tên hoặc sắp xếp lại các mục ưa thích.

Xem nhanh các trang web ưa thích và các trang web bạn truy cập thường xuyên

Chạm vào trường tìm kiếm để xem mục ưa thích của bạn. Cuộn xuống để xem các trang web bạn truy cập thường xuyên.

Ghi chú: Để không nhìn thấy danh sách của những trang này, hãy đi tới Cài đặt

> Safari, sau đó tắt Trang web thường truy cập.

Thêm biểu tượng trang web vào Màn hình chính của iPhone

Bạn có thể thêm biểu tượng trang web vào Màn hình chính của iPhone để truy cập nhanh đến trang web đó.

Từ trang web, chạm vào

nút Chia sẻ

, sau đó chạm vào Thêm vào MH chính.

Biểu tượng chỉ xuất hiện trên thiết bị mà bạn thêm.