Cách lưu trữ nhiều tin nhắn trên Messenger

Dọn dẹp các cuộc trò chuyện trong Messages

Bạn có thể di chuyển các cuộc trò chuyện cũ hoặc không mong muốn vào phần lưu trữ, đánh dấu tất cả tin nhắn là đã đọc hoặc xóa các cuộc trò chuyện đó khỏiMessages. Lưu ý quan trọng:Trong những bước này, bạn chỉ thực hiện được một số bước trênAndroid 6.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

 1. Mở ứng dụngMessages
Android Messages

.

 1. Chạm và giữ từng cuộc trò chuyện mà bạn muốn lưu trữ hoặc xóa.
 • Lưu trữ:Để đưa các cuộc trò chuyện đã chọn vào mục lưu trữ, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu trữ
Lưu trữ

. Các cuộc trò chuyện đã lưu trữ sẽ biến mất khỏi Màn hình chính nhưng bạn vẫn có thể đọc các cuộc trò chuyện đó.

 • Đánh dấu tất cả là đã đọc:Nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm
sau đó

Đánh dấu tất cả là đã đọc.

 • Xóa:Để xóa các cuộc trò chuyện đã chọn khỏi Messages, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa
Xóa

. Nếu bạn sử dụng Messages làm ứng dụng nhắn tin mặc định, thì các cuộc trò chuyện đã xóa cũng sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn

Quản lý cuộc trò chuyện Quản lý tin nhắn trong cuộc trò chuyện

 1. Mở ứng dụngMessages
Android Messages

.

 1. Chạm và giữ một tin nhắn trong cuộc trò chuyện.
 2. Chọn một tùy chọn:
 • Chia sẻ trên mạng xã hội: Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ
Chia sẻ

.

 • Xem thêm chi tiết: Nhấn vào biểu tượng Thông tin
Thông tin

.

 • Sao chép nội dung tin nhắn:Nhấn vào biểu tượng Sao chép
Make a copy

.

 • Chuyển tiếptin nhắn cho một người khác: Nhấn vào biểu tượng Chuyển tiếp
Tiến

.

 • Xóa tin nhắn: Nhấn vào biểu tượng Xóa
Xóa

.

 • Lưu tệp đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc hình dán: Nhấn vào biểu tượng Lưu
Lưu

.                     Đưa cuộc trò chuyện trở lại Màn hình chính

Bạn có thể di chuyển các cuộc trò chuyện đã lưu trữ trở lạiMàn hình chính.

 1. Mở ứng dụng Messages
Android Messages

.

 1. Nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm
sau đó

Đã lưu trữ.

 1. Chạm và giữ từng cuộc trò chuyện mà bạn muốn khôi phục.
 2. Nhấn vào biểu tượng Hủy lưu trữ
Hủy lưu trữ

.

Lưu ý: Nếu bạn gửi một tin nhắn tới một cuộc trò chuyện đã lưu trữ, cuộc trò chuyện đósẽ tự động quay lại Màn hình chính.