Cách mở Google Drive trong mail

Gửi tệp đính kèm trên Google Drive trong Gmail

Khi gửi thư trong Gmail, bạn có thể đính kèm tệp từ Google Drive, chẳng hạn như tài liệu và hình ảnh. Điều này đặc biệt hữu ích nếu tài liệu lớn hơn giới hạn kích thước tệp của Gmail hoặc nếu bạn muốn cộng tác với những người khác trên tài liệu.

Gửi tệp đính kèm trên Google Drive

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Nhấp vào Soạn thư.
 3. Nhấp vào Google Drive
Google Drive

.

 1. Chọn các tệp bạn muốn đính kèm.
 2. Ở dưới cùng của trang, quyết định cách bạn muốn gửi tệp:
 • Liên kết Drive: Tùy chọn này phù hợp cho các tệp được lưu trữ trong Drive, bao gồm các tệp được tạo ra bằng cách sử dụng Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 • Tệp đính kèm: Tùy chọn này phù hợp cho các tệp không được tạo bằng cách sử dụng Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 1. Nhấp vào Chèn.

Cài đặt chia sẻ cho tệp trên Google Drive

Khi bạn đính kèm tệp trên Google Drive vào thư, Gmail sẽ kiểm tra xem người nhận có thể truy cập tệp hay không. Nếu không thì bạn sẽ được nhắc để thay đổi cài đặt chia sẻ của tệp trước khi bạn gửi thư. Chia sẻ với bất kỳ ai có liên kết

Nếu bạn chọn "Bất kỳ ai có liên kết" làm cài đặt chia sẻ của mình thì bạn có thể chọn để mọi người có thể xem, nhận xét vào hoặc chỉnh sửa tệp.

Nếu thư được chuyển tiếp hoặc người mới được thêm vào cuộc hội thoại thì họ sẽ có cùng quyền giống như những người bạn gửi thư đến ban đầu.

Người nhận không cần phải có Tài khoản Google để xem hoặc chỉnh sửa tệp.   Chỉ chia sẻ với những người nhận email

Nếu bạn chỉ muốn người nhận thư của mình có thể xem hoặc chỉnh sửa tệp thì hãy nhấp vào "Tùy chọn khác" khi bạn được nhắc để thay đổi cài đặt tệp của mình.

Nếu bạn giữ tệp là riêng tư thì người nhận sẽ không thể thấy tệp khi:

 • Họ không có Tài khoản Google
 • Địa chỉ email bạn sử dụng không phải là tài khoản Google
 • Họ đã nhận được thư thông qua một danh sách gửi thư (trừ khi danh sách gửi thư được quản lý thông qua Google Groups và tệp được chia sẻ với Nhóm)

Lưu ý: Nếu không thể chia sẻ một tệp với những người khác, Gmail sẽ cho bạn biết và bạn có thể phải liên hệ với chủ sở hữu tệp gốc để điều chỉnh cài đặt chia sẻ.   Tùy chọn chia sẻ nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của bạn

Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của bạn thì quản trị viên của bạn có thể hạn chế những tệp bạn có thể chia sẻ và những người bạn có thể chia sẻ tệp.

Chỉ có những người có Tài khoản Google mới có thể xem tệp trên Google Drive bạn đính kèm trong Gmail.                   Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm