Cách phá khóa mã hóa ứng dụng oppo

Xóa mật khẩu ứng dụng

Nếu bạn bị mất thiết bị hoặc ngừng sử dụng một ứng dụng đã được ủy quyền bằng Mật khẩu ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên thu hồi Mật khẩu ứng dụng đó để không ai có thể truy cập Tài khoản Google của bạn từ thiết bị đó.

Mật khẩu ứng dụng cho phép ứng dụng hoặc thiết bị không hỗ trợ mã Xác minh 2 bước truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước và đã truy cập vào Tài khoản Google của mình từ một ứng dụng hoặc thiết bị như Gmail trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể đã sử dụng Mật khẩu ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn có hệ điều hành mới nhất trên iPhone, iPad hoặc Mac, bạn sẽ không còn phải sử dụng Mật khẩu ứng dụng để sử dụng Xác minh 2 bước.

Để xóa Mật khẩu ứng dụng:

  1. Truy cập trang Mật khẩu ứng dụng của bạn.
  2. Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng bạn đã tạo Mật khẩu ứng dụng.
  3. Bên cạnh ứng dụng bạn muốn xóa quyền truy cập, hãy nhấp vào Xóa

.

Nếu bạn là người dùng Android 4.0+, chúng tôi khuyên bạn nên xóa "Android" khỏi danh sách Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Sau khi bị thu hồi, Mật khẩu ứng dụng đó sẽ không thể dùng để truy cập lại vào Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng lại tài khoản của mình trên một ứng dụng hoặc thiết bị, bạn cần tạo Mật khẩu ứng dụng mới.