Cách tạo nhóm trên Microsoft Team trên điện thoại

Trong Teams sống cá nhân của bạn, bạn có thể dễ dàng bắt đầu trò chuyện nhóm với bạn bè và gia đình.

AndroidiOSWindowsMáy Mac

nhẹ vào Cuộc

Teams tượng trò chuyện mới

trò chuyện mới ở gần cuối màn hình.

Trong trường tìm kiếm, hãy nhập tên, số điện thoại hoặc email của những người bạn muốn đưa vào nhóm. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách Đề xuất,rồi nhấn vào Tiếp theo.

Lưu ý:Nếu ai đó chưa có mặt trong Teams, họ sẽ nhận được lời mời tham gia Teams hoặc họ có thể tham gia với tư cách người dự SMS trong nhóm. Tìm hiểu thêm về trò chuyện qua SMS.

Nhập tin nhắn và Gửi

Nút Gửi trong Teams

đó để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

Mẹo:Bạn có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào, gõ nhẹ vào Xem thêm tùy chọn

Nút tùy chọn khác

và gõ nhẹ vào Tạo chat nhóm mới.Thêm những người dự mà bạn muốn mời bằng tên, số điện thoại hoặc email trong dòng Tới:gửi

Nút Gửi trong Teams

lời nhắn để tạo nhóm.

Tùy chỉnh chat nhóm của bạn

Gõ nhẹ vào Xem thêm

Nút tùy chọn khác

, sau đó chọn Chi tiết tròchuyện , nơi bạn có thể:

Thêm thành viên

Teams thêm thành viên vào cuộc trò chuyện

vào cuộc trò chuyện.

Chỉnh sửa ảnh của cuộc trò chuyện nhóm.

Bạn sẽ có thể Mở thư viện ảnh, chụp ảnh mới bằng Camerahoặc Xem ảnh của cuộc trò chuyện.

Teams sửa

Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm.

Teams tượng tắt tiếng chat

Bật hoặc tắtTắt tiếngtrò chuyện.

Teams ghim biểu tượng trò chuyện

Ghim cuộc trò chuyện.

Nút Sao chép nối kết cuộc họp

Bật hoặc tắt Cho phép gia nhập qua nối kết.

Teams Biểu tượng chia sẻ android

Chia sẻ liên kết để tham gia trò chuyện.

Teams rời khỏi biểu tượng trò chuyện

Rời khỏi cuộc trò chuyện.

Xem danh sách Người dự.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams động.

Nhấn vào Cuộc

Teams tượng trò chuyện mới

trò chuyện mới ở gần phía trên cùng màn hình từ tab Trò chuyện của bạn.

Trong trường tìm kiếm, hãy nhập tên, số điện thoại hoặc email của những người bạn muốn đưa vào nhóm. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách Đề xuất,rồi nhấn vào Tiếp theo.

Lưu ý:Nếu ai đó chưa có mặt trong Teams, họ sẽ nhận được lời mời tham gia Teams hoặc họ có thể tham gia với tư cách người dự SMS trong nhóm. Tìm hiểu thêm về trò chuyện qua SMS.

Nhập tin nhắn và Gửi

Nút Gửi trong Teams

đó để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

Mẹo:Bạn có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào, gõ nhẹ vào tên liên hệ của bạn và gõ nhẹ Vào Tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới. Thêm những người dự mà bạn muốn mời bằng tên, số điện thoại hoặc email trong dòng Tới:gửi

Nút Gửi trong Teams

lời nhắn để tạo nhóm.

Tùy chỉnh chat nhóm của bạn

Gõ nhẹ vào tên trò chuyện nhóm của bạn hoặc danh sách người tham gia để mở chi tiết Tròchuyện , nơi bạn có thể:

Chỉnh sửa ảnh của cuộc trò chuyện nhóm.

Bạn sẽ có thể Chụp ảnh mới ,Chọn ảnh hiện hoặc Xem ảnh của cuộc trò chuyện.

Teams sửa

Đổi tên trò chuyện Nhóm.

Teams tượng tắt tiếng chat

Bật hoặc tắtTắt tiếngtrò chuyện.

Teams ghim biểu tượng trò chuyện

Ghim cuộc trò chuyện.

Nút Sao chép nối kết cuộc họp

Bật hoặc tắt Cho phép gia nhập qua nối kết.

Teams chia sẻ iOS

Chia sẻ liên kết để tham gia trò chuyện.

Teams thành viên iOS vào biểu tượng trò chuyện

Thêm người vào cuộc trò chuyện

Xem danh sách Người dự.

Teams rời khỏi biểu tượng trò chuyện

Rời khỏi cuộc trò chuyện.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams động.

Bấm vào nút Cuộc trò

Teams tượng trò chuyện mới

Mới.

Chọn Thêm tên nhóm

Teams thêm tên nhóm

rồi nhập tên cho cuộc trò chuyện nhóm của bạn.

Trong dòng Tới:, nhập số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên của những người mà bạn muốn đưa vào nhóm này.

Nhập tin nhắn và gửi để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

Lưu ý:Bạn cũng có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện hai người nào, bấm vào Thêm

Teams thành viên iOS vào biểu tượng trò chuyện

và thêm người vào cuộc trò chuyện để tạo một cuộc trò chuyện nhóm.

Tùy chỉnh chat nhóm của bạn

Ở phía trên cùng của nhóm, bạn có thể:

Teams sửa

Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm.

Nút Cuộc gọi video

Video gọi cho nhóm.

Nút Cuộc gọi thoại

Cuộc gọi thoại vào nhóm.

Teams màn hình chia sẻ

Chia sẻ màn hình sẽ chia sẻ màn hình của bạn với nhóm.

Teams thêm thành viên vào cuộc trò chuyện

Xem và thêm người dự xem danh sách người dự và thêm người vào nhóm. Bạn cũng có thể loại bỏ mọi người khỏi nhóm bằng cách chọn nút này, di chuột lên tên của người bạn muốn loại bỏ, rồi chọn dấu X bên cạnh tên.

Teams bật ra biểu tượng trò chuyện

Mở cuộc trò chuyện nhóm trong cửa sổ riêng của nó.

Lưu ý:Để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm, hãy di chuột lên chat trong danh sách trò chuyện và chọn Xem thêm tùy chọn

Nút Thêm tùy chọn

, sau đó chọn Rời khỏi.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams động.

Bấm vào nút Cuộc trò

Teams tượng trò chuyện mới

Mới.

Chọn Thêm tên nhóm

Teams thêm tên nhóm

rồi nhập tên cho cuộc trò chuyện nhóm của bạn.

Trong dòng Tới:, nhập số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên của những người mà bạn muốn đưa vào nhóm này.

Nhập tin nhắn và gửi để hoàn tất việc tạo nhóm mới của bạn.

Lưu ý:Bạn cũng có thể đi đến bất kỳ cuộc trò chuyện hai người nào, bấm vào Thêm

Teams thành viên iOS vào biểu tượng trò chuyện

, và thêm người vào cuộc trò chuyện để tạo một cuộc trò chuyện nhóm.

Tùy chỉnh chat nhóm của bạn

Ở phía trên cùng của nhóm, bạn có thể:

Teams sửa

Đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm.

Nút Cuộc gọi video

Video gọi cho nhóm.

Nút Cuộc gọi thoại

Âm thanh gọi cho nhóm.

Teams màn hình chia sẻ

Chia sẻ màn hình sẽ chia sẻ màn hình của bạn với nhóm.

Teams thêm thành viên vào cuộc trò chuyện

Xem và thêm người dự xem danh sách người dự và thêm người vào nhóm. Bạn cũng có thể loại bỏ mọi người khỏi nhóm bằng cách chọn nút này, di chuột lên tên của người bạn muốn loại bỏ, rồi chọn dấu X bên cạnh tên.

Teams bật ra biểu tượng trò chuyện

Mở cuộc trò chuyện nhóm trong cửa sổ riêng của nó.

Lưu ý:Để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm, hãy di chuột lên chat trong danh sách trò chuyện và chọn Xem thêm tùy chọn

Nút Thêm tùy chọn

, sau đó chọn Rời khỏi.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams động.