Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 5  Bài 4: Thế giới hình học trong Logo giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 5

Bài 1 trang 115 SGK Tin học 5: Hãy chuyển câu lệnh dưới đây thành hai thủ tục. Thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa thủ tục 1, vẽ bông hoa tuyết.

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60]

Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

Trong câu lệnh trên, bông hoa tuyết gồm 6 cánh, mỗi cánh có 6 chi tiết. Hãy thay đổi các con số để bông tuyết có nhiều (ít) cánh hoa hơn, mỗi cánh có nhiều (ít) chi tiết hơn. Thêm câu lệnh để đổi màu bút, nét bút.

Lời giải:

Thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

End;

Thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8[FD 50 REPEAT 8[canhhoatuyet] BK 50 RT 60]

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 5: Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu dưới đây:

Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

Lời giải:

a) to vuong

REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

REPEAT 4 [FD 80 RT 90]

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4 [VUONG RT 360/4]

End

b) to tamgiac

repeat 3[fd 70 rt 360/3]

end

to hinhb

setpensize[8 8]

setpencolor 1

repeat 5 [tamgiac rt 360/5]

setpensize [2 2]

setpencolor 7

repeat 5 [tamgiac rt 360/5]

end

c) to bongtuyet

fd 100 bk 50

rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học 5: Viết thủ tục tạo hình tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết câu lệnh tạo nên một mẫu trang trí.

To hinhtron

REPEAT 120 [FD 10 BK 10 RT 3]

End

REPEAT 6 [FD 50 hinhtron RT 60]

Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

Lời giải:

Kết quả:

Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

Bài thực hành 2 trang 112 SGK Tin học 5: Viết thủ tục tạo đường tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết thủ tục hinhhoc1 tạo nên một mẫu trang trí.

Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

To duongtron

REPEAT 24 [FD 5 RT 15]

End

To hinhhoc1

REPEAT 24 [duongtron FD 15 RT 360/24]

end

Lời giải:

Kết quả:

Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5


Cách vẽ hình tròn trong logo Lớp 5

Video liên quan