Cách xóa địa chỉ email của Gmail

Chỉnh sửa hoặc xóa người liên hệ

Sau khi thêm người liên hệ vào thiết bị Android, bạn có thể thay đổi hoặc xóa những người liên hệ này.

Những người liên hệ được lưu vào Tài khoản Google của bạn sẽ đồng bộ hóa với Danh bạ Google và tất cả các thiết bị Android của bạn.

Chỉnh sửa người liên hệ

 1. Chuyển đến Danh bạ Google.
 2. Nhấp vào tên của một người liên hệ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa
Chỉnh sửa

.

 1. Chỉnh sửa thông tin.
 2. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi thông tin tự động lấy từ:

 • Hồ sơ của người liên hệ của bạn trên Google
 • Cơ quan, trường học hoặc tổ chức của người liên hệ của bạn
 • Google Maps, nếu người liên hệ của bạn là một doanh nghiệp

Xóa người liên hệ

 1. Chuyển đến Danh bạ Google.
 2. Chọn một trong các tùy chọn sau:
 • Một người liên hệ duy nhất: Đánh dấu vào hộp bên cạnh tên người liên hệ đó.
 • Nhiều người liên hệ: Đánh dấu vào hộp bên cạnh tất cả những người liên hệ mà bạn muốn xóa.
 • Tất cả người liên hệ: Đánh dấu vào hộp bên cạnh một người liên hệ bất kỳ. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống
Down Arrow
sau đó

Tất cả.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
sau đó

Xóa

sau đó

Xóa. Những người liên hệ của bạn sẽ được chuyển vào Thùng rác. Tại đây, họ sẽ được lưu giữ trong 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn.

 • Để xóa vĩnh viễn một người liên hệ, hãy chuyển đến "Thùng rác", chọn người liên hệ đó rồi nhấp vào Xóa vĩnh viễn.

Khôi phục người liên hệ đã bị xóa Nếu đã xóa một người liên hệ trong vòng 30 ngày qua, thì bạn có thể di chuyển họ ra khỏi Thùng rác. Lưu ý: Những người liên hệ bị xóa khỏi mục Người liên hệ khác sẽ không hiển thị trong Thùng rác. Bạn có thể khôi phục họ nếu hủy mọi thay đổi trong vòng 30 ngày qua. Hãy tìm hiểu cáchhủy hàng loạt thay đổi đối với người liên hệ.

 1. Chuyển đến Danh bạ Google.
 2. Ở bên trái, hãy di chuyển xuống.
 3. Nhấp vào Thùng rác.
 4. Chọn một tùy chọn.
 • Một người liên hệ duy nhất: Đánh dấu vào hộp bên cạnh tên người liên hệ đó.
 • Nhiều người liên hệ: Đánh dấu vào hộp bên cạnh tất cả những người liên hệ mà bạn muốn khôi phục.
 • Tất cả người liên hệ: Đánh dấu vào hộp bên cạnh một người liên hệ bất kỳ. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Thao tác lựa chọn
sau đó

Tất cả.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Khôi phục.

Hủy các thay đổi đối với người liên hệ

Bạn có thể cùng lúc hủy mọi thay đổi mà mình đã thực hiện đối với người liên hệ trong vòng 30 ngày qua.

Quan trọng: Không thể khôi phục những người liên hệ đã bị xóa vĩnh viễn khỏi Thùng rác.

 1. Chuyển đến Danh bạ Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt
Cài đặt
sau đó

Hủy các thay đổi.

 1. Chọn thời điểm để quay lại.
 2. Nhấp vào Xác nhận.

Lưu ý: Khi bạn khôi phục danh bạ về một thời điểm nhất định, chẳng hạn như cách đây một tuần, bất kỳ người liên hệ nào được thêm sau thời điểm đó sẽ không hiển thị. Hãy tìm hiểu cách xuất người liên hệ hiện tại và thêm họ trở lại vào lúc khác.                  Máy tính Android   Thêm