Cách xóa tài khoản Microsoft team

Xóa một tổ chức Teams miễn phí thực hiện một vài bước.

Bạn cần phải là người quản trị để có thể xóa một tổTeams miễn phí mình.Bạn sẽ tự động trở thành quản trị viên nếu bạn đã tạo ra tổ chức Teams miễn phí hoặc nếu người quản trị khác thay đổi vai trò của bạn thành quản trị viên.

Dưới đây là quy trình:

1. Xóa thành viên khỏi nhóm của bạn

Để bắt đầu, bạn cần xóa tất cả mọi người khỏi nhóm (ngoại trừ bạn). Để thực hiện thao tác này, đăng nhập vào tổ chức Teams miễn phí mà bạn muốn xóa, bấm vào ảnh hồ sơ ở phía trên cùng của Teams, sau đó chọn Quản lý tổ chức. Bấm vào dấu X bên cạnh mỗi người để loại bỏ họ.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

2. Lấy địa chỉ email quản trị viên của bạn

Tiếp theo, bạn cần lấy địa chỉ email quản trị viên để có thể tiếp tục quy trình. Đi tới đâyđể lấy địa chỉ email quản trị viên của bạn. Chọn Nhóm, chọn Nhóm tôi sở hữu, rồi tìm địa chỉ email người quản trị ở bên phải.

Lưu ý:Địa chỉ email quản trị của bạn sẽ trông giống như khi [email protected]

Cách xóa tài khoản Microsoft team

3. Hoàn tất quy trình đặt lại mật khẩu

Sau khi bạn có địa chỉ email quản trị viên cho tổ chức Teams miễn phí của mình, hãy đi đến Trung Quản trị Microsoft 365 Chính. Khi được nhắc đăng nhập, hãy chọn Tôi quên mật khẩu.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

Sau đó, hoàn tất thủ tục đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng địa chỉ email quản trị mà bạn có được ở Bước 2.

Hoàn thành các bước xác minh.

Bạn sẽ nhận được email kèm theo mã mà bạn có thể sử dụng để đặt mật khẩu mới.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

Nhập mã để hoàn tất quy trình xác minh.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

4. Chuẩn bị thư mục để xóa

Sử dụng địa chỉ email người quản trị và mật khẩu người quản trị mới của bạn, đăng nhập vào Cổng thông tin Azure, chọn menu Hiển thị cổng thông tin

Cách xóa tài khoản Microsoft team

ở phía trên bên trái màn hình, rồi chọn Azure Active Directory vào cột bên trái .

Trong hộp kiểm Azure Active Directory, chọn Quản lý đối tượng thuê, chọn đối tượng thuê của bạn, rồi chọn Xóa thư mục. Việc này sẽ không thực sự xóa thư (chưa), nhưng bạn sẽ hoàn tất quy trình đó bằng cách làm theo các bước tiếp theo.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

5. Hoàn thành các hành động bắt buộc

Trước khi bạn có thể xóa, thư mục của bạn sẽ phải vượt qua một số kiểm tra. Sử dụng các nối kết trong cột Hành động Bắt buộc bên cạnh mỗi mục để chuyển qua các kiểm tra.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

Bạn sẽ cần phải giải quyết tất cả các mục bằng hành động bắt buộc EXCEPT for Subscriptions. Bạn sẽ lo liệu việc đó trong bước tiếp theo.

Lưu ý:Nếu bạn nhận được thông báo về việc cần mức cấp phép để loại bỏ đăng ký: Chọn Azure Active Directory ở bên trái, đi xuống cuối trang, rồi đặt quản lý Access cho tài nguyên Azure thành Có.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

6. Hủy bỏ và xóa đăng ký

Sau khi mục duy nhất còn lại là Đăng ký, hãy đi tới Trung Quản trị Microsoft 365 Của bạn và đăng nhập bằng email và mật khẩu quản trị viên của bạn.

Bây giờ, bạn cần hủy bỏ đăng ký (trước khi có thể xóa thư mục cuối cùng). Trước tiên, hãy đến đây và làm theo các bước để hủy bỏ và xóa đăng ký.

7. Xóa thư mục

Sau 72 giờ, hãy trở lại Cổng thông tin Azure và đăng nhập bằng email và mật khẩu của người quản trị mà bạn đã thiết lập trước đó.

Chọn Azure Active Directory trái, rồi Xóa Thư mục. Tất cả các dấu kiểm phải có màu lục. Cuối cùng, chọn nút Xóa ở cuối màn hình.

Cách xóa tài khoản Microsoft team

Và chỉ vậy thôi!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa tài khoản Microsoft team