Cách xóa tài khoản Microsoft trên điện thoại

Nếu bạn không sử dụng thiết bị nhưng thiết bị vẫn xuất hiện trong danh sách thiết bị của bạn, sau đây là cách xóa thiết bị:

Truy cậpaccount.microsoft.com/devices, đăng nhập và tìm thiết bị bạn muốn xóa.

Chọn Hiển thị chi tiết để xem thông tin cho thiết bị đó.

Dưới tên của thiết bị, chọn Tác vụ khác > Xóa.

Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị, chọn hộp kiểm, Tôi đã sẵn sàng xóa thiết bị này, rồi chọn Xóa.

Nếu bạn muốn xóa thiết bị cho trẻ trong gia đình, hãy yêu cầu trẻ đăng nhập vàoaccount.microsoft.com/devices, rồi làm theo hướng dẫn tương tự.

Xem thêm trợ giúp về loại bỏ thiết bị