Cách xóa trang trong PowerPoint 2010

Xóa Slide trong Powerpoint

Đôi khi trong khi xây dựng một hệ thống slide hiệu quả, bạn thấy có một sỗ slide là thừa, và cần xóa chúng đi. Việc này trong Powerpoint thật đơn giản. Bạn có thể xóa slide từ trong Normal view hay Slide Sorter view (hai cái này đã giới thiệu ở các phần trước). Bạn có 2 cách để xóa slide:

Xóa từ Normal view trong Powerpoint 2010

Bước 1: Di chuyển chuột đến Normal view và nhấn vào đó.

Microsoft PowerPoint 2010

Bước 2: Chọn slide và nhấn chuột phải vào nó, sau đó bạn chọn Delete Slide.

Microsoft PowerPoint 2010

Hoặc là bạn chọn slide rồi nhấn phím Delete trên bàn phím.

Xóa từ Slide Sorter View trong Powerpoint 2010

Bước 1: Di chuyển chuột đến vị trí Slide Sorter View và nhấn vào đó.

Microsoft PowerPoint 2010

Quảng cáo

Bước 2: Nhấn chuột phải vào slide muốn xóa và chọn Delete.

Microsoft PowerPoint 2010

Hoặc bạn chọn slide muốn xóa và nhấn phím Delete ở trên bàn phím.  PDF

Video liên quan