Chỉ tiêu nào sau đây đánh giá hiệu quả quản lý của doanh nghiệp

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 (có đáp án): Quản lý doanh nghiệp

Trang trước Trang sau

  • Lý thuyết Công nghệ 10  Bài 55: Quản lý doanh nghiệp (hay, chi tiết)

Câu 1:Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ?

A. Tính tập trung

B. Tính tiêu chuẩn hóa

C. Tính tập thể

D. Tính chuyên môn hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Tính tiêu chuẩn hóa

Giải thích: Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: Tính tiêu chuẩn hóa  SGK trang 174

Câu 2:Công việc nào không có trong quá trình thực hiện kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Xác định lĩnh vực kinh doanh

B. Phân chia vốn kinh doanh

C. Phân công lao động

D. Đáp án B và C

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Xác định lĩnh vực kinh doanh

Giải thích: Công việc không có trong quá trình thực hiện kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp: Xác định lĩnh vực kinh doanh  SGK trang 176

Câu 3: Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này?

A. Vốn của chủ doanh nghiệp

B. Vốn của thành viên

C. Vốn vay

D. Vốn của nhà cung ứng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C. Vốn vay

Giải thích:Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này là: Vốn vay  SGK trang 176

Câu 4: Điều gì xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu?

A. Thiếu vốn kinh doanh

B. Tăng hiệu quả kinh doanh

C. Gây lãng phí

D. Tăng lợi nhuận kinh doanh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Thiếu vốn kinh doanh

Giải thích: Điều xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu là: Thiếu vốn kinh doanh  SGK trang 176

Câu 5: Để đảm bảo các kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp  được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc nào?

A. Tăng tiền thưởng

B. Theo dõi thực hiện kế hoạch

C. Tuyển nhiều nhân sự

D. Tăng thời gian nghỉ cho nhân viên

Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Theo dõi thực hiện kế hoạch

Giải thích: Để đảm bảo các kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp  được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc: Theo dõi thực hiện kế hoạch  SGK trang 176

Câu 6:Hoạch toán kinh tế là

A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

B. việc điều chỉnh thu chi của doanh nghiệp.

C. việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp.

D. việc thu ngân và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Giải thích: Hoạch toán kinh tế là đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  SGK trang 177

Câu 7: Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn lực nào?

A. Vốn tự có

B. Vốn góp từ các thành viên, từ nhà cung ứng

C. Vốn vay

D. Tất cả phương án trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Tất cả phương án trên

Giải thích:Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn lực: Vốn tự có. Vốn góp từ các thành viên, từ nhà cung ứng. Vốn vay  Hình 55.4 SGK trang 177

Câu 8: Các nguồn lực của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố nào sau đây?

A. Tài chính

B. Nhân lực

C. Trang thiết bị, máy móc

D. Nhu cầu bán hàng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Nhu cầu bán hàng

Giải thích:Các nguồn lực của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố: Nhu cầu bán hàng  SGK trang 176

Câu 9:Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm mấy loại cấu trúc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C. 3

Giải thích: Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm 3 loại cấu trúc:  đơn giản, chức năng và theo ngành hàng -  SGK trang 174,175

Câu 10: Có mấy chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hiển thị đáp án

Đáp án: B. 5

Giải thích: Có 5 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp  Hình 55.5 SGK trang 179

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau