4 phút đọc

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

Trình bày chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nhân dân ta ? Theo em, chính sách nào là thâm độc nhất. Vì sao ?Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì A.C
Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

Trình bày chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nhân dân ta ?

Theo em, chính sách nào là thâm độc nhất. Vì sao ?

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì

A.Củng cố thế lực của họ Khúc

B.Xây dựng đật nước theo đường lối của mình

C.Củng cố nền độc lập "Nhân dân đều dược yên vui"

D.Bãi bỏ các thứ lao dịch và định lại múc thuế

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 248

Khởi nghĩa Bà Triệu.

Năm 938

Ngô Quyền chỉ huy quân dân chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Năm 1009

Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra triều Lý.

Năm 1288

Quân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng.

- Nêu một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam.

- Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người Tối cổ ở Việt Nam.

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Chính sách các triều đại phương bắc đối với nhân dân ta là:
*Về chính trị:

+ Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện

+ Dùng mọi thủ đoạn: lực lượng quân sự, mua chuộc, chia rẽ

*Về kinh tế :

+ Đặt nhiều thứ thuế, thuế nặng

+Cống nạp sản vật quý ; Lao dịch nặng nề

*Về văn hóa :

+ Du nhập những phong tục, luật lệ của người Hán vào nước ta
+ Mở trường dạy chữ Hán
+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta

* Chính sách thâm hiểm nhất

Là chính sách đồng hóa,
vì muốn biến nước ta thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc, dân ta thành dân Trung Quốc.

Chính sách các triều đại phương bắc đối với nhân dân ta là:
*Về chính trị:

+ Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện

+ Dùng mọi thủ đoạn: lực lượng quân sự, mua chuộc, chia rẽ

*Về kinh tế :

+ Đặt nhiều thứ thuế, thuế nặng

+Cống nạp sản vật quý ; Lao dịch nặng nề

*Về văn hóa :

+ Du nhập những phong tục, luật lệ của người Hán vào nước ta
+ Mở trường dạy chữ Hán
+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta

* Chính sách thâm hiểm nhất

Là chính sách đồng hóa,
vì muốn biến nước ta thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc, dân ta thành dân Trung Quốc.

Về tổ chức bộ máy cai trị:Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

- Chính sách bóc lột về kinh tế:Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.

- Chính sách đồng hóa về văn hóa:Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán, mở các lớp dạy chữ Nho,...

- Đối với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta:chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp.

Video liên quan