Chọn câu sai điện trường đều là điện trường có

Đề bài:

A. vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

B. độ lớn cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

C. chiều của vectơ cường độ điện trường không đổi

D. độ lớn lực tác dụng lên một điện tích thử không thay đổi  Xem đáp án             ĐÁP ÁN A

Video liên quan