2 phút đọc

Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9 mà trong mỗi số các chữ số đều khác nhau và đều lẻ

Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9 mà trong mỗi số,các chữ số đều khác nhau đều lẻ
Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9 mà trong mỗi số các chữ số đều khác nhau và đều lẻ

Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9 mà trong mỗi số,các chữ số đều khác nhau đều lẻ

có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số của mỗi số đều chia hết cho 2

Có tất cả bao nhiêu STN có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số của mỗi chữ số đó đều là số chia hết cho 2 ?

có bao nhiêusố có 4 chữ sốkhác nhau mà các chữ sốcủa mỗi số đó đều chia hết cho 2

Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số trong số đó đều chia hết cho 2

Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số của mỗi số đó đều là số chia hết cho 2 ?Số số thỏa mãn là

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đềuchẵn ?

Có baonhiêu số lẻcó 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ ?

Cho sáu chữ số: 2,3,5,6,7,9.

a) Có bao nhiêu số có ba chữ số, các chữ số trong mỗi số đều khác nhau, được lập thành từ các chữ số trên?

b) trong các số dược thành lập có bao nhiêu số nhỏ hơn 400? Bao nhiêu số là số lẻ? Bao nhiêu số chia hết cho 5?

Cho sáu chữ số: 2,3,5,6,7,9.

a) Có bao nhiêu số có ba chữ số, các chữ số trong mỗi số đều khác nhau, được lập thành từ các chữ số trên?

b) trong các số dược thành lập có bao nhiêu số nhỏ hơn 400? Bao nhiêu số là số lẻ? Bao nhiêu số chia hết cho 5?

Cho sáu chữ số :2,3,5,6,7,9.

a) Có bao nhiêu số có ba chữ số, các chữ số trong mỗi số đều khác nhau, được thành lập từ các chữ số trên ?

b) Trong các số được thành lập có bao nhiêu số nhỏ hơn 400 ? bao nhiêu số là số lẻ ? bao nhiêu số chia hết cho 5 ?

Video liên quan