Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số khác nhau

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơ

1.png

A.

1.png

B.

1.png

C.

1.png

D.

1.png

Video liên quan