Công thức tính điện áp trung bình trên tải năm 2024

Công thức tính điện áp trung bình trên tải năm 2024

CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Bài tập 1. Cho mạch chỉnh lưu tia 1 pha không điều khiển, biết điện áp nguồn xoay chiều

u2 \= 12Sin314t [V], RT \= 2

.

Hãy xác định các thông số để lựa chọn diode cho mạch chỉnh lưu trên, vẽ sơ đồ

mạch, dạng sóng điện áp trước, sau chỉnh lưu và dạng sóng dòng điện trên tải (biết diode

chỉnh lưu được chế tạo từ Si).

HƯỚNG DẪN: Để có các thông số lựa chọn diode chỉnh lưu, trước tiên cần phải

tính điện áp trung bình trên tải Ud, tính dòng qua tải Id và dòng qua diode IDtt, tìm điện áp

ngược lớn nhất trên diode theo điện áp xoay chiều UPIVDtt, sau đó chọn theo tiêu chuẩn:

- IDst ≥ (1.25 ÷ 1.3)IDtt ;

- UPIVDst ≥ (1.6)UPIVDtt .

Trong đó IDst; UPIVDst là các thông số dòng và áp làm việc định mức cho trong sổ tay tra

cứu của nhà sản xuất (Datasheet).

Bài tập 2: Cho mạch chỉnh lưu 1 pha, nửa chu kỳ tải thuần trở R = 100 (Ω), E = 220 (V)

như hình 1 với điện áp nguồn vào

u 220 2 sin t 220 2 sin x(V)

i  

, tần số nguồn f =

50 (Hz). Hãy:

  1. Vẽ dạng sóng điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện tải và điện áp trên diode D?
  1. Sử dụng phần mềm Matlab hoặc PSIM để mô phỏng và vẽ các dạng sóng như

trên?

  1. Thiết lập công thức và tính điện áp trung bình, điện áp hiệu dụng và dòng điện

trung bình trên tải?

  1. Tính chọn diode?

Hình 1

Bài tập 3: Cho mạch chỉnh lưu 1 pha, nửa chu kỳ tải cảm có R = 100 (Ω), L \= 0,1 (H)

như hình 2 với điện áp nguồn vào

u 220 2 sin t 220 2 sin x(V)

i  

, tần số nguồn f =

50 (Hz), góc tắt dòng  \= 4,625 (rad) = 2650. Hãy:

  1. Vẽ dạng sóng điện áp nguồn, điện áp tải, dòng điện tải và điện áp trên diode D?
  1. Thiết lập công thức tính điện áp trung bình, điện áp hiệu dụng và dòng điện trung

bình trên tải?

  1. Tính chọn diode ?

1