1 phút đọc

Coomer là gì

Từ:
Coomer là gì

Từ:                                 comer                             /'kʌmə/

danh từ

người đến

the first comer

người đến đầu tiên

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),  (thông tục) người có triển vọng, vật có triển vọng

Cụm từ/thành ngữ

all comers

bất cứ ai đề nghị, bất cứ ai nhận sự thách thức...

Từ gần giống                                                                                    welcomer                                                                                                            newcomer                                                                                                            incomer                                                                                                            late-comer                                                                                                                            
                                                                               

Video liên quan