Đánh giá tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp

Bai thi thang hang 3 Gv mam non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149 KB, 35 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Cho giáo viên Mầm non hạng III

Họ và tên:
Nơi công tác: Trường Mầm Non
Địa điểm bồi dưỡng:

1


MỤC LỤC
VẤN ĐỀ .............................................................................................1
BÀI LÀM........................................................................................... 1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................... 1
B. NỘI DUNG.................................................................................... 2
C. KẾT LUẬN ......................................................................... …….25
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................27

2


A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục (GD) luôn giữ một vai trò rất trọng yếu trong phát triển của quốc gia,
biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế so sánh về nguồn lao
động tri thức. GDMN là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân
cách con người. Chính vì thế, hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế đề xác định
GDMN là mục tiêu quan trọng của giáo dục cho mọi người. Đầu tư cho trẻ em hôm


nay là đầ tư cho phát triển nguồn lực con người trong tương lai. Phát triển đội ngũ cán
bộ quản lí, giáo viên tại các trường Mầm non có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng
cao chất lượng GMNN, công tác này được thực hiện với nhiều biện pháp, trong đó,
bồi dưỡng nâng hạng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm
non là một trong những biện pháp căn bản, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ quản lí, giáo viên trường mầm non nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục trong
nhà trường nói chung
B. NỘI DUNG
1. Bối cảnh xã hội hiện nay và những yêu cầu mới đối với giáo dục, đối với
giáo viên:
Trong thời đại ngày nay, nhân loại đang sống trong xã hội hiện đại mới phát triển
mạnh mẽ nền khoa học, kĩ thuật, công nghệ; phát triển mạnh mẽ của thế xu thế toàn cầ
hóa nền kinh tế tri thức. Sự phát triển của thời đại đã mang đến nhiều điều kiện thuận
lợi cho phát triển của xã hội nói chung và phát triển giá dục, đội ngũ giáo viên nói
riêng. Song bên cạnh đó, nó cũng đưa đến những đến những yêu cầu mới - yêu cầu
ngày càng cao đối với giáo dục, đối với giáo viên các bậc học trong đó có giá dục
mầm non giáo viên mầm non.
3


2. Thực trạng giáo dục trong nhà trường và hoạt động của bản thân
Cán bộ quản lí của nhà trường:.................
Giáo viên của nhà trường:...................
Số lớp trong nhà trường:...................
Số trẻ trong nhà trường:..................
Chất lượng chăm sóc, giá dục trẻ trong nhà trường năm học gần nhất (Theo số liệu
nhận xét trong báo cáo tổng kết năm học).
Đánh giá về những ưu điểm tồn tại của bản thân trong hoạt động nghề nghiệp.
Qua 11 chuyên đề, tôi đã nắm bắt được một số nội dung, kiến thức và kỹ năng
sau:


4


Chuyên đề 1:

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
qua chuyên đề này tôi nắm bắt được một số kiến thức như sau:
Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương được tổ
chức hoạt động theo nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và
chức năng của nhà nước.
Các nguyên tắc và tổ chức bộ máy nhà nước.
Bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo cho sự
vận hành của bộ máy nhà nươc được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
Các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước chính là cơ sở kiến tạo nên bộ máy nhà
nước, tạo ra sự khác biệt giữa bộ máy nhà nước này với bộ máy nhà nước khác.
Một là: Quyền lực nhà nước được phân chia thành ba nhóm: quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp. Giao cho ba cơ quan nhà nước khác nhau độc lập nắm giữ ( còn được
gọi là nguyên tắc tạm quyền phân lập).
Hai là: Quyền lực nhà nước là thống nhất, không phân chia ( còn gọi là nguyên tắc
tập quyền). Theo nguyên tắc này quyền lực nhà nước tập trung vào cơ quan đại diện
cao nhất.
Khái niệm bộ máy hành chính nhà nước.
Bộ máy hành chính nhà nước ( HCNN) được hiểu theo hai nghĩa:
Một là, theo nghĩa chung bộ máy này thực thi quyền hành pháp, tức triển khai tổ
chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống.
Hai là, theo nghĩa hẹp phạm vi HCNN chỉ bao gồm chính phủ và ủy ban nhân dân
( UBND) các cấp.
Chức năng và cơ cấu tổ chức chính phủ:
* Cơ cấu tổ chức của chính phủ:

Thành viên của chính phủ bao gồm:
5


Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch
nước, Thủ tướng phải là Đại biểu Quốc hội. Thủ tướng có quền ban hành và chỉ thị.
Các Phó Thủ tướng do Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn và việc bổ nhiệm,
miễn nhiệm và cách chức. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch
nước ra quyết định bổ nhiệm , miễn nhiệm và cách chức, các phó Thủ tướng không
nhất thiết phải là Đại biểu Quốc hội.
Các bộ trưởng, thủ tướng cơ quan ngang bộ do thủ tướng đề nghị Quốc hội phê
chuẩn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn
của Quốc hội, Chủ tich nước ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Bộ
trưởng các thủ tướng cơ quan ngang bộ không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội,
được quyền ban hành ba loại văn bản chỉ thị, quyết định và thông tư.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính ở địa phương:
Bộ máy HCNN ở Việt Nam được hiểu theo nghĩa hẹp tức là HĐND không thuộc
phạm trù của bộ máy HCNN mà là, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Như
vậy, bộ máy hành chính nhà nước bao gồm chính phủ ở trung ương và UBND các cấp
ở địa phương.
Việc thành lập các cơ quan quản lí HCNN ở Việt Nam được thực hiện theo cách
sau:
- Chính phủ và cơ cấu tổ chức của chính phủ do Quốc hội quyết định thông qua kỳ
họp thứ nhất của mỗi nhiệm kỳ.
- Ủy ban nhân dân các cấp và cơ cấu của UBND do HĐND cùng cấp quyết định
và các quy định của pháp luật.

6Chuyên đề 2.
Luật trẻ em và quản lý giáo dục
Qua chuyên đề này tôi nắm được các kiến thức sau:
Các quyền cơ bản của trẻ em:
Quyền cơ bản của trẻ em là các lợi ích phám luật công nhận cho trẻ em được
hưởng. Nếu như luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 gói gọ quyền trẻ
em trong 10 nhóm quyền cơ bản thì Luật trẻ em năm 2016 quy định trẻ em gồm 25
nhóm quyền (từ Điều 12 đến Điều 36).Sự tăng nhóm quyền ở trẻ em thể hiện sự quan
tâm của Nhà nước và xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Điều này cũng phù
hợp với hiến pháp năm 2013 và công ước Quốc tế về quyền trẻ em năm 1989.
So với luật bảo vệ chăm soác giáo dục trẻ em năm 2004 thì quyền trẻ em có ở
Luật trẻ em năm 2016 đã được bổ sung khá nhiều quyền mới. Đáng chú ý, một trong
những điều quền mới của trẻ em quyền bí mật đời sống riêng tư, trẻ em có quyền bất
khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt
nhất của trẻ em. Bất kỳ ai kể cả bố mẹ hay thầy, cô giáo cũng phải tôn trọng đời sống
riêng tư của trẻ em. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật
thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác; được bảo vệ để
chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.
Các bổn phận của trẻ em.
với tư cách là công dân, bên cạnh việc hưởng quyền, trẻ em cũng phải có nghĩa vụ
(bổn phận). Những bổn phận đó chỉ là những đòi hỏi đạo lí thông thường. Bổn phận
của trẻ em được qui định từ điều 37 đến điều 41 của Luật trẻ em năm 2016. Trẻ em
không chỉ có bổn phận với gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương đất nước mà còn
có bổn phận với chính bản thân mình. Đây chính là điểm mới khi nói đến bổn phận
của trẻ em trong Luật trẻ em năm 2016
Các quyền trẻ em trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em:
7


Nhóm quyền sống còn

Nhóm quyền được bảo vệ
Nhóm quyền được phát triển
Nhóm quyền được tham gia
Các hành vi vi phạm quyền trẻ em:
Để bảo thực hiện các nguyên tắc bảo vệ quyền trẻ em, tại điều 6, Luật trẻ em năm
2016 nđã quy định 15 hành vi bị nghiêm cấm, tuy nhiên đã được bổ sung thêm một số
quyền nhưn: Tước đoạt quyền sống của trẻ em; Tổ chức, hổ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ
em tảo hôn; Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình; Công bố, tiết lộ,
thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; Không thực hiện trách
nhiệm hổ trợ trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm….
Bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện các hành vi nêu trên thì tùy vào mức độ vi
phạm sẽ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các hình thức xủ lí theo quy
định của pháp luật.
Cách thức thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong từng cấp, từng lĩnh vực:
Các quyền của trẻ em không chỉ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp
luật mà còn được tổ chức thực hiện trong xã hội trong mọi lĩnh vực của cuộc sống .
Chẳng hạn: Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: Trẻ em được khám chữa bệnh miễn
phí ở các cơ sở y tế công lập, được tiêm chủng các loại vắcxin phòng bệnh….; Trong
lĩnh vực học tập hệ thống giáo dục đã được mở rộng tới khắp các xã, phường trong cả
nước, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập và quyền đi học của trẻ em; Trong lĩnh vực
quyền tiếp cận thông tin; Trẻ en được tham gia tổ chức đoàn phù hợp với nguyện vọng
và tâm lí của trẻ, được tham gia trao đổi, thảo luân trên các diễn đàng dành cho trẻ….,
và được đảm bảo quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các dân tộc, tôn giáo,
vùng miền khác nhau.

8


Để hạn chế được các hành vi vi phạm quyền trẻ em có thể hướng dụng tối đa các
quyền cơ bản của mình, cần phải đẩy mạnh các nhiệm vụ:

Thứ nhất: Tuyên truyền phổ biến giaod dục pháp luật về quyền trẻ em tới giáo
viên, học sinh và các chủ thể có liên quan.
Thứ hai: Tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho giáo viên và học sinh.
Thứ ba: Nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quyền
trẻ em. Nhà trường phải đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em; Đồng thời nghiêm
cấm mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng dưới mọi hình thức.
Thứ tư: Kết hợp chặt chẽ hơn nữa gia đình, nhà trường và xá hội trong việc thực
hiện các quyền trẻ em.
Thứ năm: Phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9


Chuyên đề 3.
Quản lý làm việc nhóm
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:
Nhóm là tập hợp nhiều người có chung mục tiêu thường xuyên trong tương tác
với nhau, mỗi thành viên có vai trò nhiệm vụ rõ rangfvaf có các quy tắc chung chi
phối lẫn nhau.
Kỹ năng làm việc nhóm là sự thực hiện thành thạo và có kết quả một hành động
nào đó của các thành viên trong nhóm bằng cách vận dụng những tri thức, kinh
nghiệm phù hợp với ngữ cảnh và điều kiện cụ thể nhằm giải quyết vấn đề chung được
đặt ra.
Các kỹ năng làm việc nhóm:
Kĩ năng xây dựng nhóm.
Kĩ năng phân công công việc trong nhóm.
Kĩ năng lắng nghe và phản hồi tích cực.
Kĩ năng giải quyết xung đột trong nhóm.
Kĩ năng thuyết phục.
Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng.

Kĩ năng trợ giúp.
Kĩ năng sẻ chia.
Kĩ năng phối hợp.
Kĩ năng tổ chức cuộc họp nhóm.
Ý nghĩa của kĩ năng làm việc nhóm:
Với cá nhân mỗi giáo viên: Chia sẽ mỗi mục tiêu – tin tưởng nhau thì đến đích;
Chia sẽ thong tin với những người đang cùng mục tiêu để được động viên và hổ trợ;
Chia sẽ vị trí lãnh đạo đem lại lợi ích cho tất cả, việc khó cần thay nhau đảm nhiệm;
Những lời độngviên sẽ là sức mạnh cho những con người đang ở đầu con song giúp
10


họ giữ vững tốc độ và tiến xa; Ít áp lực hơn so với làm việc cá nhân; Giảm sự lo lắng
và cảm giác “vô dụng” khi đương đầu với những mục tiêu lớn; Đúc kết them nhiều
kinh nghiệm khi làm việc với người khác; Tăng cường tính hợp tác và xây dựng trong
một tổ chức; Đáng giá cao phần thưởng tinh thần khi hoàn thành công việc nhóm; Có
nhiều động lực hơn khi hoàn thành công việc; Năng suất công việc hiệu quả cao hơn
so với làm việc cá nhân; Đạt được kết quả lớn hơn, tốt hơn và có nhiều ý tưởng hơn.
Cải thiện môi trường làm việc, giải tỏa căng thẳng; Tăng long tin, tự tin thong qua
các lời động viên khuyến khích; Học hỏi được nhiều hơn từ đồng nghiệp.
Đối với cấp quản lí: Ít căng thẳng và áp lực để hoàn thành mục tiêu. Vì làm việc
nhóm tăng năng suất, hiệu quả sự trung thành và xóa bỏ căng thẳng trong nội bộ.
Công tác quản lí dễ dàng hơn quản lí từng cá nhân, vì nhóm thường hiện theo kiể
bán phân quyền (semi-autonomy)
Một số phương pháp làm việc nhóm
Phương pháp cấy vấn đề.
Phương pháp khung xương cá.
Phương pháp bể cá vàng.
Các biện pháp kĩ năng làm việc nhóm cho giáo viên mầm non.
Thành thực kĩ năng làm việc nhóm là con đường hiệu quả dẫn tới chất lượng công

việc của giáo viên nói riêng và chất lượng của nhà trường nói chung. Mặt khác kĩ
năng làm việc nhóm hiệu quả còn góp phần xây dựng tập thể hợp tác.
Vững mạnh với bầu không khí cởi mở, sẻ chia. Đây là điều kiện thuận lợi để phát
triển cá nhân. Muốn vậy, cần có những biện pháp để rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm
cho giáo viên mầm non.

11


Chuyên đề 4.
Kỹ năng quản lý thời gian.
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:
* Các bước quản lí thời gian:
- Lập thời gian biểu: Thu xếp thời gian hợp lí, có kế hoạch theo ngày/tuần và theo
tháng/năm. Xác định mục tiêu cụ thể của công việc; Để tiết kiệm thời gian cụ thể cho
từng công việc như: Xác định thời gian bắt đầu, thời gian cho từng bước thực hiện,
thời gian kết thúc và thời gian để hoàn thành công việc.
Thực hiện thời gian biểu: Tập trung giải quyết vấn đề chính; Xác định được các
bước thực hiện, giải pháp cụ thể khi thực hiện công việc. Sauk hi liệt kê những công
việc, hãy giành thời gian kiểm tra lại công việc quan trọng cần phải làm trước, công
việc nào có thể để lại sau; Tập trung giải quyết những vấn đề đạt được sự hiểu quả và
sự hài lòng của các thành viên trong tổ chức.
Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện thời gian biểu; Đẻ sử dụng thời
gian một cách khoa học bạn cũng phải tập cho mình tính kĩ luật và những thói quen
tiết kiệm thời gian. Hãy đặt ra cho bản than những quy tắc riêng và làm theo những
quy tắc đó. Trước khi kết thúc một ngày làm việc, nên tổng kết lại công việc vào cuối
ngày để xem mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì.
* Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả.
- Việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động
theo qui định của chương trình giáo dục mầm non.

- Quản lí thời gian trong các hoạt động:
- Rèn luyện thời gian quản lí thời gian thực hiện hoạt động nuôi dưỡng trẻ:
Chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng phải xây dựng trên cơ sở đặc điểm tâm sinh lí
từng độ tuổi và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của trường.
12


Quản lí việc thực hiện công tác chăm sóc và nuoi dưỡng trẻ là phải làm cho giáo
viên nhận thức được ý nghĩa của vấn đề này đối với sự phát triển của trẻ, đề ra những
yêu cầu bắt buộc để họ phải thực hiện những yêu cầu đó. Thường xuyên giám sát
kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt ở từng nhóm, lớp với nhiều hình thức khác
nhau, điều chỉnh khi cần thiết để nâng cao chất lượng thực hiện sinh hoạt hằng ngày
cho trẻ.
- Kĩ năng quản lí thời gian thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ.
- Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian thực hiện hoạt động giáo dục của giáo viên
mầm non.

13


Chuyên đề 5.
Phát triển chương trình giáo dục mầm non ở khối lớ.
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:
Chương trình giáo dục mầm non là bản thiết kế tổng thể và kế hoạch hành động sư
phạm gồm các thành tố cơ bản cấu thành các mối liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn
nhau từ mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đến đánh giá
kết quả giáo dục, các điều kiện cần và đủ để thực hiện chương trình.
Phát triển là sự biển đổi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Phát triển
chương trình là làm biến đổi, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình. Đây được coi là
một quá trình liên tục, mang tính chu kì. Chương trình vừa là một sản phẩm, vừa là

một quá trình. Với tư cách là sản phẩm, chương trình có thể thay đổi phạm vi và từng
chi tiết của nó. Với tư cách là quá trình, chương trình đổi mới liên tục trong chương
trình giảng dạy và trong việc đánh giá của giáo viên.
Chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của lứa tuổi và của từng
cá nhân trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ được học tập theo phương pháp tích hợp.
Mang tính chất định hướng, nó là chương trình khung có thể vận dụng linh hoạt, mềm
dẻo phù hợp với vùng, miền, địa phương. Được xây dựng theo quan điểm tích hợp
theo chủ đề. Chương trình chú trọng hình thành cho trẻ những năng lực chung hướng
tới sự phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm đạo đức thẩm mĩ.
Chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ phát
triển liên tục. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích
cực, sáng tạo trong các hoạt động của trẻ. Đảm bảo đáp ứng sự đa dạng của các vùng
miền và các đối tượng trẻ trên cơ sở giáo viên quan tâm và tôn trọng nhu cầu, hứng
thú sở thích của trẻ.
Nội dung phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp theo qui
trình xác định.
14


Phát triển chương trình giáo dục lứa tuổi nhà trẻ.
Chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi nhà trẻ theo chương trình khung.
Nội dung giáo dục nhà trẻ được chia thành bón lĩnh vực: Giáo dục phát triển thể
chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển
thẩm mĩ – tình cảm xã hội. Với các mục tiêu phù hợp với độ tuổi của trẻ nhà trẻ.
Xây dựng chương trình chi tiết cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ.
Phân chia các mục tiêu và nội dung trong chương trình khung theo các tháng trong
chương trình năm học.
Xây dựng theo hệ thống các chủ đề/ sự kiện gần gũi đơn giản.
Lập kế hoạch năm học, kế hoach tháng, kế hoạch tuần, ngày.
Phát triển chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 3 – 5 tuổi.

Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa
về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn
bị cho trẻ học ở tiểu học với mục tiêu được nâng dần phù hợp với độ tuổi của trẻ từ 3
– 5 tuổi.
Phát triển chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo lớn.
Chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi mẫu giáo lớn theo chương trình khung.
Ngoài các mục tiêu chung cho độ tuổi mẫu giáo, một trong những mục tiêu quan trọng
dành cho độ tuổi mẫu giáo lớn là chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, với các chủ đề và hoạt
động liên quan tới các hoạt động học tập cho trẻ trường tiểu học.
Xây dựng chương trình chi tiết cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn:
Phân chia các mục tiêu và nội dung trong chương trình khung theo các tháng trong
chương trình năm học.
Xây dựng theo hệ thống các chủ đề/ sự kiện gần gũi, đơn giản, bổ sung thêm chủ
đề trường tiểu học.

15


- Lập kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, ngày, bổ sung thêm hoạt
động cho trẻ làm quen với chữ cái, khả năng tiền đọc viết cho trẻ.
Qui trình phát triển chương trình giáo dục mầm non khối lớp:
Dựa trên các quan điểm, nhận thấy quá trình phát triển chương trình giáo dục
mầm non của khối lớp về cơ bản có thể gồm các giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch chương trình giáo dục mầm non
Bước 1: Xác định Ban Phát triển chương trình.
Bước 2: Đánh giá chương trình hiện có
Giai đoạn 2: thiết kế chương trình mới
Bước 1: Xác định mục tiêu chương trình giáo dục mầm non
Bước 2: Thiết kế nội dung chương trình giáo dục mầm non
Bước 3: Lựa chọn hình thức tổ chức chương trình giáo dục mầm non

Giai đoạn 3: Thực hiện chương trình mới.
Giai đoạn 4: Đánh giá chương trình đã sửa đổi.

16


Chuyên đề 6.
Xây dựng môi trường tâm lý - xã hội trong giáo dục trẻ ở
trường mầm non
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:
“ Môi trường tâm lí xã hội” trong trường học có các đặc điểm nổi bật sau:
- Là bầu không khí trong lớp, trường làm cho mọi người thấy thoải mái, hài lòng;
Thể hiện mối quan hệ giữa các cá nhân trong trường mầm non (trẻ, giáo viên, cán bộ,
nhân viên); Được hình thành bởi các quan hệ tình cảm và phương thức biểu hiện tình
cảm.
Môi trường tâm lí xã hội trong trường mầm non phản ánh không khí của lớp mối
quan hệ giữa trẻ với giáo viên – cán bộ, nhân viên của nhà trường và phụ huynh thông
qua việc hình thành các mối quan hệ tình cảm và các phương thức biểu đạt tình cảm
đó.
Những đặc trưng của môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục trẻ mầm non.
Thứ nhất, đây là môi trường ẩn không sờ thấy như môi trường vật chất nhưng lại
dễ dàng cảm nhận được vì đó là không gian chứa đầy cảm xúc.
Thứ hai, môi trường tương tác đa chiều , thể hiện các mối quan hệ xã hội.
Thứ ba, môi trường được điều khiển bằng các qui tắc xã hội.
Yêu cầu đối với việc xây dựng môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục trẻ ở
trường mầm non.
Môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục ở mầm non phải đảm bảo những yêu cầu
sau:
Luôn đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Những khu vực
không an toàn tính mạng cho trẻ trong nhà trường như: Cầu thang, lan can, bể bơi, nhà

vệ sinh cần được theo dõi chặt chẽ khi cho trẻ hoạt động; Không để các vật nhỏ sắc
17


nhọn, nước nóng ở lớp mà không có sự kiểm soát; Dạy trẻ sử dụng an toàn các đồ
dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ phù hợp với độ tuổi; Mỗi trẻ đi đâu làm gì đều phải
nằm trong tầm mắt của giáo viên để kịp thời giúp đỡ và ngăn ngừa mọi mối nguy
hiểm cho trẻ.
Môi trường có bầu không khí thân thiện cởi mở và hổ trợ trẻ; Tạo cho trẻ sự tự tin
vào bản thân bằng cách trang bị cho chúng những kĩ năng cần thiết; Thieets lập thói
quen cho các hoạt động nhất định vào thời gian trong ngày của trẻ để được chủ động
trong hoạt động của bản thân; Giáo viên xây dựng mối quan hệ tích cực trong lớp học
(giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với nhau) dựa trên cơ sở tôn trọng trẻ; Cho trẻ được
phản hồi nói chuyện, đặt câu hỏi với cô với các bạn một cách tự nhiên trong các hoạt
động; Giáo viên phải thể hiện là người luôn lắng nghe và luôn tin cậy bằng sự nhẹ
nhàng, ân cần, chu đáo, công bằng và thống nhất trong lời nói và việc làm của mình;
Không định kiến với trẻ; Tạo cho trẻ thích thú và được cười nhiều bằng nhiều hình
thức hoạt động hấp dẫn như kể chuyện vui sử dụng các yếu tố hài hước; Dành nhiều
quan tâm đến trẻ mới đi học; Hổ trợ việc hợp tác và học tập tích cực; Nghiêm cấm
hình phạt và bạo lực thể xác và các hành vi dọa nạt, quấy rối và phân biệt đối xử (về
mặt tinh thần) ; Khuyến khích và ủng hộ các hoạt động sáng tạo của trẻ; Tạo cơ hội
cho trẻ bình đẳng và được tự quyết định; Kết nối trường học và gia đình thông qua
việc tham gia của cha mẹ; Cung cấp những dịch vụ hổ trợ trẻ, cha mẹ và giáo viên.

18


Chuyên đề 7.
Đánh gia sự phát triển của trẻ mầm non
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:

Đánh giá trẻ mầm non:
ngoài những đặc điểm chung về đánh giá người học, đánh giá trẻ mầm non có những
đặc thù khác với đánh giá học sinh ở các cấp học cao hơn, bởi trẻ mầm non chưa biêts
đọc, biết viết và việc lựa chọn phương pháp đánh gái trẻ phải gắn liền với đặc điểm về
trí tuệ, tình cảm, thể chất ở mỗi giai đoạn phát triển. Trẻ ở giai đoạn này phát triển với
tốc độ cực nhanh và cần thiết đánh giá liệ cá nhân trẻ có phát triển một cách bình
thường hay không (đáng giá sự phát triển). Nếu qua đánh giá trẻ có những nhu cầu đặc
biệt thì cũng cần những biện pháp can thiệp kịp thời để quá trình của trẻ diễn ra một
cách bình thường.
Nhiệm vụ đánh gái cũng tương tự như nhiệm vụ giảng dạy hay hướng dẫn điều
khiển trẻ nhằm xá định một cách chính xác những gì trẻ biết và trẻ làm được.
Mục đích đánh giá trẻ mầm non:
Định rõ sự phát triển của cá nhân trẻ; Chuẩn đoán sự chậm phát triển ở cá nhân trẻ
và có biện pháp can thiệp kịp thời; Lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ trong
những giai đoạn tiếp theo; Phục vụ công tác nghiên cứu trẻ em.
Những nguyên tắc đánh giá trẻ mầm non:
Đánh giá phải đảm bảo quyền lợi và phát triển khả năng học tập của trẻ; Đảm bảo
công bằng trong đánh giá trẻ; Nội dung và phương pháp dánh giá phải phù hợp với lứa
tuổi.
Hình thức đánh giá trẻ mầm non hiện nay.
19


Đánh giá qua các hoạt động hàng ngày của trẻ.
Đánh giá theo giai đoạn, cuối chủ đề hay cuối độ tuổi.
Đánh giá dựa trên chỉ số, tiêu chuẩn.
Đánh giá năng lực thực hành( Authentic Assessment)
“Đánh giá năng lực thực hành” còn gọi là đánh giá thực, đánh giá xác thực, đánh
giá qua thực tiển).
Ddasnhs giá thực là loại hình đánh giá trực tiếp khả năng thực hiện các nhiệm vụ

thực tiễn bao gồm mọi hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá dduocj thực hiện
với mục đích kiểm tra các năng lực cần có trong cuộc sống hằng ngày và thực hiện
trong bối cảnh thực tế.
Đánh gái hằng ngày trẻ ở trường mầm non là loại hình đánh giá thực, đánh giá
thực bao gồm các hình thức: Đánh giá trẻ thông qua phỏng vấn, hợp đồng bài tập trực
tiếp, trò chơi dự án, hay hoạt động theo mẫu.
Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non:
Quan sát
Phương pháp phân tích sản phẩm của trẻ.
Đánh giá qua hồ sơ của trẻ.

20


Chuyên đề 8.
Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:
Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức kĩ năng mà người viết tích lũy được trong
hoạt động, bằng những biện pháp mới đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế
trong những biện pháp thông thường, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong hoạt
động.
Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non là những tri thức, kĩ năng mà
người viết (giáo viên mầm non, cán bộ quản lí giáo dục mầm non) tíc lũy được trong
công tác chăm sóc, giáo dục mầm non bằng những biện pháp mới đã khắc phục được
những khó khăn, hạn chế của những biện pháp thông thường, góp phần nâng cao hiệu
quả rõ rệt của giáo dục mầm non.
Vai trò của sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non:
sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non là những tri thức được đúc rút từ thực
tiễn lao động sáng tạo trong giáo dục mầm non, được viết ra từ giáo viên mầm non
hoặc từ cán bộ quản lí giáo dục mầm non. Do vậy nó là bài học quí trong việc nâng

cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Những yêu cầu cơ bản của một sáng kiến kinh nghiệm giáo viên mầm non.
Yêu cầu về nội dung: Cơ sở lí luận; Cơ sở thực tiễn; Đề xuất giải pháp về nội
dung, phương pháp, biện pháo, hình thức, phương tiện và cách đánh giá…; Thực
nghiệm giải pháp đề xuất; Kết luận và khuyến nghị sư phạm.
Yêu cầu về sản phảm và giá trị thực tiễn:
- Hiệu quả khoa học – thông tin: giải quyết được những bức xúc trong thực tiễn.
21


Hiệu quả kinh tế: Chi phí khi thực hiện đề tài có phù hợp với điều kiện kinh tế xã
hội, nhất là những đề tài có liên quan đến vấn đề về cơ sở vật chất, dinh dưỡng cho trẻ
ở trường mầm non.
- Hiệu quả xã hội: Góp phần giải quyết những đề vướng mắc, xóa bỏ những
phương pháp lạc hậu nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Yêu cầu về hình thức thể hiện:
Kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở trường
mầm non, cần có những bước sau đây:
Trước hết người giáo viên mầm non phải ghi chép, theo dõi, ghi chép lại những
vẫn đề còn tồn tại trong quá trình làm việc của mình với trẻ.
Tiếp theo giáo viên suy nghỉ và đề xuất các giải pháp trên cơ sở tìm thực trạng
một cách hệ thống bằng cách quan sát lại nhiều lần tìm hiểu các nhận thức của các
giáo viên khác và phụ huynh của trẻ (nếu vấn đề tồn tại có lien quan đến phụ huynh
của trẻ).
Sau đó, giáo viên thực nghiệm giải pháp đã đề xuâts trẻ một nhóm trẻ.
Tiến hành thực nghiệm các giải pháp đã đề xuất với cả lớp một cách phù hợp với
từng nhóm trẻ của lớp mình phụ trách.
Các kĩ năng cơ bản để viết sang kiến kinh nghiệm:
Nắm vững lí luận khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học; Sử dụng thư
viện, tra thư mục, tìm tài liệu; Đọc sách, ghi chép, tóm tắt, trích dẫn; Xác định tên đề

tài nghiên cứu; Sử dụng các phương pháp nghiên cứu. Phân tích, tổng hợp kết quả vấn
đề nghiên cứu; Trình bày công trình nghiên cứu.
Kĩ năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm:
Phổ biến là làm cho đông đảo bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình
thức nào đó (phổ biến khinh nghiệm; Sách phổ biến khoa học – kĩ thuật…)

22


Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm là truyền đạt cho giáo viên mầm non, cán bộ quản
lí giáo dục mầm non nắm bắt được kinh nghiệm thực tế thành công của cá nhân hoặc
thành thể nào đó thông qua thao giảng, hội thảo, tập huấn… hoặc các phương tiện
tong tin đại chúng (sách báo, băng hình, intenet…) giáo viên mầm non, cán bộ quản lí
giáo dục mầm non nghiên cứu tham khảo, học tập, ứng dụng sang kiến kinh nghiệm
đó vào thực tiễn của đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của đơn vị.
Tiến trình phổ biến sáng kiến kinh nghiệm:
Xây dựng kế hoach phổ biến sáng kiến kinh nghiệm: Xác định mục đích, đối
tượng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm; Xác định hình thức phổ biến sáng kiến kinh
nghiệm; Chuẩn bị nội dung và phương tiện phổ biến sang kiến kinh nghiệm; Xây
dựng chương trình làm việc.
Tiến hành phổ biến sang kiến kinh nghiệm:
Tiến hành các công việc theo chương trình, tiến trình xây dựng. Trong một chừng
mực nào đó, trình tự chương trình phổ biến sang kiến kinh nghiệm có thể linh hoạt
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, song cần đảm bảo tính logic của nội
dung cần phổ biến.
Ghi chép lại toàn bộ thông tin phản hồi từ các đối tượng tham gia chương trình
phổ biến kinh nghiệm trong cơ sở giáo dục khác nhau…
Tổng kết rút kinh nghiệm về phổ biến viết sang kiến kinh nghiệm:
Nhìn lại những công việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong toàn bộ
quá trình tổ chức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, từ khâu chuẩn bị đến kết thúc.

Định hướng cho những công việc tiếp theo: Tìm cách nâng cao hơn nữa tính ứng
dụng của sang kiến kinh nghiệm, trong các cơ sở giáo dục khác nhau; Xây dựng
chương trình phổ biến sang kiến kinh nghiệm tiếp theo, có thể là trên đối tượng khác
hoặc đề tài khác.
Thực hành kĩ năng viết sang kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non:
23


Rèn luyện cho người học kĩ năng nghiên cứu và viết sang kiến kinh nghiệm giáo
dục mầm non. Trên cơ sở đó, hình thành ở người học hứng thú và lòng say mê nghiên
cứu khoa học.

Chuyên đề 9
Kỹ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp
cho giáo viên.
Qua chuyên đề này tôi nắm được một số kiến thức sau:
* Kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non:
Kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non là khả năng thực hiện tốt có kết quả
các hành động thực tiễn của nghề nuôi dưỡng , chăm sóc và giáo dục trẻ ở lứa tuổi
mầm non bằng cách vận dụng những tri thức khoa học nhất định đáp ứng yêu cầu của
nghề. Đó là những khả năng phù hợp với những đòi hỏi của nghề nuôi dưỡng, chăm
sóc và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non.
* Năng lực nghề của người giáo viên mầm non:
Năng lực nghề nghiệp của người giáo viên mầm non là tổ hợp những tâm lí cá
nhân của nhân cách đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sư phạm và quyết định sự
thành công trong việc nắm vững và thực hiện hoạt động ấy.
Năng lực nghề nghiệp của người giáo viên mầm non là khả năng của người giáo
viên có thể làm những công việc hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 đến 6 tuổi.
Giáo viên mầm non có khả năng sư phạm là người đã tích lũy được vốn tri thức, hiểu
biết và kĩ năng nhất định để thực hiện tốt công việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm

non.
24


Trong bối cảnh hiện nay, giáo viên mầm non cần có các năng lực sau: Năng lực
chuẩn đoán về đối tượng giáo dục; Năng lực đáp ứng về nhu cầu phát triển của đối
tượng giáo dục; Năng lực kiểm tra đánh giá và các năng lực chuyên biệt khác.
* Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên:
Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên được hiểu là sự phát triển nghề
nghiệp mà một giáo viên đạt được do có kĩ năng nâng cao (qua quá trình học tập,
nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng các yêu cầu sát hạch việc
giảng dạy, giáo dục một cách hệ thống.
Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên giáo viên mầm non được hiểu sự
phát triển năng lực nghề nghiệp thể hiện ở khả năng vận dụng sang tạo trí thức, kĩ
năng, kĩ xảo của cá nhân vào tổ chức hoạt động chăm sác, nuôi dươngx và giáo dục trẻ
từ 3 đến 6 tuổi.
* Đặc điểm của hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Là quá trình màn tính tất yếu và lâu dài đối với mỗi giáo viên mầm non; Được
thực hiện với các nội dung cụ thể; Liên quan mật thiết với những thay đổi, cải cách
trường học, chương trình giáo dục…; Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm
non là một quá trình cộng tác; Được thực hiện và thể hiện rất đa dạng và có thể khác
biệt ở những bối cảnh khác nhau.
* Hướn dẫn, tư vấn phát triển nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
Là làm cho việc phát triển năng lực nghề nghiệp được thực hiện thông qua công
việc lâu dài và lien tục, đáp ứng kịp thời với như cầu của giáo viên ngay trong quá
trình dạy học và giáo dục của giáo viên sau khi được hướng dẫn, tư vấn.
* Đặc điểm của hoạt động hướng dẫ, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho
giáo viên.
Đặc điểm của hoạt động hướng dẫn tư, vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho
giáo viên mầm non thể hiện ở chỗ trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm

25


Giáo dục mầm non là bậc học không xa lạ với bất kỳ ai, nhưng không phải ai cũng biết được tầm quan trọng của cấp học này.

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, là cấp học đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục lâu dài nhằm hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Chính vì thế các khối ngành học trung cấp mầm non, cao đẳng hay đại học về sư phạm mầm non đang rất được quan tâm và đầu tư phát triển.