Đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng

Quy định số 124-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 124) thay thế cho Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8.3.2018, bắt đầu áp dụng từ năm 2023. Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức với đánh giá, xếp loại đảng viên Quy định 124 gồm 4 chương và 19 điều, giảm 1 điều so với Quy định 132, nhưng bổ sung nhiều nội dung mới. Trong đó, Quy định 124 đã bổ sung yêu cầu cán bộ, tổ chức đảng nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy; thấy hạn chế, khuyết điểm để khắc phục... Chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Quy định 124 cũng nêu rõ cần kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Đồng thời, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Quy định 124 nêu rõ cần gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. - Trong ảnh: Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) trao đổi công việc cùng công chức địa chính - xây dựng của xã. Ảnh: HOÀI THU

Về đối tượng kiểm điểm, Quy định 124 đã bổ sung, điều chỉnh cụ thể hơn gồm: Tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương; ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở các đơn vị sự nghiệp, DN nhà nước ở Trung ương và địa phương (bao gồm cả ban thường vụ cấp ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở) và cấp ủy ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm nêu gương Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân là yêu cầu mới trong kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý. Cùng với đó là bổ sung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về kiểm điểm cá nhân, Bộ Chính trị yêu cầu kiểm điểm các nội dung liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Đối với đảng viên là cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm chung còn xét đến khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Trách nhiệm trong công việc, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên… Quy định 124 cũng nhấn mạnh các trường hợp cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Cụ thể là khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng...; có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao… Đánh giá bằng sản phẩm cụ thể Quy định 124 giữ nguyên việc xếp loại chất lượng theo 4 mức gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chú ý, các tiêu chí xếp loại phải được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Tập thể không có tổ chức trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật mới được đạt “xuất sắc”. Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng nhóm đối tượng. Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Vĩnh Thái, Quy định 124 được ban hành nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của từng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo trung thực, công tâm, khách quan, công khai, thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. “Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bám sát những quy định mới để thực hiện việc kiểm điểm đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, nguyên tắc, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể. Trong quá trình kiểm điểm, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu”, ông Thái nhấn mạnh.