đặt một điện tích thử - 1uc tại một điểm

Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

A. 1000 V/m, từ trái sang phải

B. 1000 V/m, từ phải sang trái

C. 1V/m, từ trái sang phải

D. 1 V/m, từ phải sang trái

Đặt một điện tích thử -1 μ Ctại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

A.1000 V/m, từ phải sang trái

B. 1 V/m, từ phải sang trái

C. 1V/m, từ trái sang phải

D.1000 V/m, từ trái sang phải

Video liên quan