Để có thị trường cho khoa học và công nghệ nước ta phải có chính sách

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?
        A.                 Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.                   B.                 Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới.                   C.                 Hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài.                   D.                 Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Video liên quan