đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 unit 10, 11

Bài kiểm tra 15 phút Unit 10 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Unit 10

  • Bài kiểm tra 15 phút Unit 10 tiếng Anh lớp 7
  • Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 10

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. If we reduce the energy we use, we____________money.

A. are saving

B. will save

C. will be saved

D. will be saving

2. Remember to __________ the lights before going to bed.

A.turn on

B. stop

C. turn

D. turn off

3. We will cut down in the use of natural gas because it is _________and harmful to the environment.

A.available

B. abundant

C. plenty

D. limited

4. We should put ___________ on our roof for the heating and hot water.

A. equipment

B. cracks

C. solar energy

D. solar panels

5. At this time next week we __________to work to support the air pollution cutting down campaign.

A.are cycling

B. will be cycling

C. will cycle

D. will be cycled

Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first.

6. This is the second time I have visited Yaly hydroelectric power plant.

I have ____________________________________

7. They built the first hydroelectric power plant in Niagara Falls in 1879.

The first hydroelectric power plant_____________

8. Its a good idea to switch off electrical appliances when they arent in use.

You______________________________________

9. Although coal is the most polluting of fossil fuels, it is still the largest sources of energy worldwide.

Despite ___________________________________

10. Biogas will be used for fuel in homes and for transport.

People____________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 10

Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. D

4. D

5. B

Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first.

6. I have visited Yaly hydroelectric power plant twice

7. The first hydroelectric power plant was built at Niagara Falls in 1879

8. You should switch off electrical appliances when they are not in use

9. Despite being the most polluting of fossil fuels, coal is still the largest sources of energy worldwide

10. People will use biogas for fuel in homes and for transport

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 10. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 9, Bài tập Unit 9 lớp 7 nâng cao: Festivals around the world.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Video liên quan