1 phút đọc

Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có những biện pháp như thế nào

Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp nào sau đây?
Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có những biện pháp như thế nào

Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp nào sau đây?

A. Nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học.

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới.

D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến.

Đáp án: A

Lời giải: Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học.

Video liên quan