Đổi với lệnh mã máy thì toán hạng có thể là

1.1 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:    b. Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin1.2. Các chức năng cơ bản của máy tính:    c. Lưu trữ dữ liệu, Xử lý dữ liệu, Trao đổi dữ liệu, Điều khiển.1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính:    d. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Hệ thống vào ra, Bus liên kết1.4. Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):    b. Khối điền khiển, ALU, Các thanh ghi1.5. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:    d. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài1.6. Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau:    d. ROM, RAM, Các thanh ghi1.7. Trong máy tính, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:    b. Điều khiển, Dữ liệu, Địa chỉ1.8. Các hoạt động của máy tính gồm:    c. Thực hiện chương trình, ngắt, vào/ra1.9. Bộ đếm chương trình của máy tính không phải là:    b. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện1.10. Có các loại ngắt sau trong máy tính:    d. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ1.11. Trong máy tính, ngắt NMI là:    c. Ngắt cứng không chắn được1.12. Khi Bộ xử lý đang thực hiện chương trình, nếu có ngắt (không bị cấm) gửi đến, thì nó:    d. Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối cùng quay lại thực hiện tiếp chương trình.1.13. Máy tính Von Newmann là máy tính:    d. Cả a và c1.14. Máy tính ENIAC là máy tính:    d. Là máy tính đầu tiên trên thế giới1.15. Đối với các tín hiệu điều khiển, phát biểu nào sau đây là sai:    b. MEMW là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ1.16. Phát biểu nào sau đây là đúng:    a. INTR là tín hiệu cứng chắn được1.17. Phát biểu nào sau đây là sai:    c. INTA là tín hiệu từ bên ngoài yêu cầu ngắt CPU1.18. Phát biểu nào sau đây là đúng:    d. HOLD là tín hiệu từ bên ngoài xin CPU nhường bus1.19. Phát biểu nào sau đây là đúng:    a. HLDA là tín hiệu CPU chấp nhận nhường bus1.20. Cho đến nay, máy tính đã phát triển qua:    b. 4 thế hệ1.21. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:    c. Thế hệ thứ nhất dùng đèn điện tử chân không1.22. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Thế hệ thứ ba dùng transistor1.23. Theo luật Moore, số lượng transistor sẽ tăng gấp đôi sau mỗi:    c. 18 tháng            1.24. Tín hiệu điều khiển MEMR là tín hiệu:    a. Đọc lệnh/dữ liệu từ ngăn nhớ1.25. Tín hiệu điều khiển MEMW là tín hiệu:    d. Ghi dữ liệu ra ngăn nhớ1.26. Tín hiệu điều khiển IOR là tín hiệu:    c. Đọc dữ liệu từ TBNV1.27. Tín hiệu điều khiển IOW là tín hiệu:    d. Ghi dữ liệu ra TBNV1.28. Tín hiệu điều khiển INTR là tín hiệu:    a. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt1.29. Tín hiệu điều khiển INTA là tín hiệu:    b. CPU trả lời chấp nhận ngắt1.30. Tín hiệu điều khiển HOLD là tín hiệu:    c. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin dùng bus1.31. Tín hiệu điều khiển HLDA là tín hiệu:    d. CPU trả lời đồng ý nhường bus1.32. Với tín hiệu điều khiển MEMR, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Là tín hiệu điều khiển ghi1.33. Với tín hiệu điều khiển MEMW, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Là tín hiệu do bên ngoài gửi đến CPU1.34. Với tín hiệu điều khiển IOR, phát biểu nào sau đây là sai:d. Là tín hiệu điều khiển truy nhập CPU1.35. Với tín hiệu điều khiển IOW, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Là tín hiệu từ bên ngoài xin ngắt cổng vào/ra1.36. Với tín hiệu điều khiển INTR, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Là tín hiệu điều khiển do CPU phát ra1.37. Với tín hiệu điều khiển INTA, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Là tín hiệu điều khiển ghi cổng vào/ra 1.38. Với tín hiệu điều khiển NMI, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Là tín hiệu ngắt chắn được1.39. Với tín hiệu điều khiển HOLD, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Là tín hiệu do CPU phát ra1.40. Với tín hiệu điều khiển HLDA, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Là tín hiệu từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt1.41. Theo cách phân loại truyền thống, có các loại máy tính sau đây:    d.    Bộ vi điều khiển, máy vi tính, máy tính mini, máy tính lớn, siêu máy tính1.42. Theo cách phân loại hiện đại, có các loại máy tính sau đây:    b. Máy tính để bàn, máy chủ, máy tính nhúngTrang 3/3CHƯƠNG 2. BIỄU DIỄN DỮ LIỆU VÀ SỐ HỌC MÁY TÍNH (Thời gian trung bình mỗi câu: 2 phút)2.1. Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 261 là:    d. Không biểu diễn được    2.2. Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 132 là:       b. 1000 0100    2.3. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 129 là:     d. Không biểu diễn được    2.4. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 124 là:    a. 0111 1100                2.5. Dải biễu diễn số nguyên không dấu, n bit trong máy tính là:    c. 0 -> 2n - 1            2.6. Dải biễu diễn số nguyên có dấu, n bit trong máy tính là:       d.  - 2n - 1 -> 2n -1 - 1     2.9. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng  phương pháp “Dấu và độ lớn”, giá trị biểu diễn số - 60 là:    c. 1011 1100         2.10. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng  phương pháp “Dấu và độ lớn”, giá trị biểu diễn số - 256 là:         d. Không thể biểu diễn             2.11. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng  phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số 101 là:    a. 0110 0101             2.12. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng  phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số - 29 là:    b. 1110 0011        2.13. Có biểu diễn “1110 0010” đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Dấu và độ lớn”, giá trị của nó là:    c. - 30            2.14. Có biểu diễn “1100 1000” đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị của nó là:        b. - 562.16. Có biễu diễn “0000 0000 0010 0101” (dùng mã bù 2, có dấu), giá trị của chúng là:        b. 372.20. Đối với các số 8 bit, không dấu. Hãy cho biết kết quả khi thực hiện phép cộng: 0100 0111 + 0101 1111:        b. 1662.21. Đối với các số không dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:    c. Có nhớ ra khỏi bit cao nhất2.22. Đối với các số có dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:    a. Cộng hai số dương, cho kết quả âm    b. Cộng hai số âm, cho kết quả dương    d. Cả a và b2.23. Đối với số có dấu, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Cộng hai số cùng dấu, tổng luôn đúng2.24. Đối với số không dấu, phát biểu nào sau đây là đúng:    d. Khi cộng không nhớ ra khỏi bit cao nhất, tổng đúng2.25. Đối với số không dấu, 8 bit, xét phép cộng: 240 + 27. Phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Tổng là 112.26. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: (-39) + (-42). Phát biểu nào sau đây là đúng:    c. Tổng là -812.27. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: (-73) + (-86). Phát biểu nào sau đây là đúng:    c. Tổng là 972.28. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: 91 + 63. Phát biểu nào sau đây là đúng:    d. Tổng là -1022.29. Một số thực X bất kỳ, có thể biểu diễn dưới dạng tổng quát như sau:    c. X = (-1)muS . M . RmuE2.30. Cho hai số thực X1 và X2 biểu diễn dưới dạng tổng quát. Biểu diễn nào sau đây là đúng đối với phép nhân (X1 . X2):    a. X1 . X2 = (-1)S1. S2 . (M1.M2) . RE1 . E2    b. X1 . X2 = (-1)S1 S2 . (M1.M2) . RE1 . E2    c. X1 . X2 = (-1)S1+ S2 . (M1.M2) . RE1 + E2    d. X1 . X2 = (-1)S1 S2 . (M1.M2) . RE1 + E22.32. Đối với chuẩn IEEE 754/85 về biểu diễn số thực, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Các dạng biểu diễn đều dùng cơ số 102.33. Đối với chuẩn IEEE 754/85 về biểu diễn số thực, có các dạng sau:    c. Single, Double-Extended, Double2.34. Trong chuẩn IEEE 754/85, dạng đơn (single) có độ dài:    c. 32 bit            2.35. Trong chuẩn IEEE 754/85, dạng kép (double) có độ dài:    a. 64 bit        2.36. Trong chuẩn IEEE 754/85, dạng kép mở rộng (double-extended) có độ dài:    b. 80 bit2.37. Đối với dạng đơn (trong chuẩn IEEE 754/85), các bit dành cho các trường (S + E + M) là:    b. 1 + 8 + 23    2.38. Đối với dạng kép (trong chuẩn IEEE 754/85), các bit dành cho các trường (S + E + M) là:    c. 1 + 11 + 52        2.39. Đối với dạng kép mở rộng (trong chuẩn IEEE 754/85), các bit dành cho các trường (S + E + M) là:    a. 1 + 15 + 64                2.40. Dạng biểu diễn IEEE 754/85 của số thực 73,625 là:        b. 42 93 40 00 H2.41. Dạng biểu diễn IEEE 754/85 của số thực - 53,125 là:    c.  C2 54 80 00H    2.42. Dạng biểu diễn IEEE 754/85 của số thực 101,25 là:    a. 42 CA 80 00 H            2.43. Dạng biểu diễn IEEE 754/85 của số thực - 119,5 là:    d. C2 EF 00 00 H2.44. Cho biểu diễn dưới dạng IEEE 754/85 như sau: C2 82 80 00 H. Giá trị thập phân của nó là:    a. - 65,25        2.45. Cho biểu diễn dưới dạng IEEE 754/85 như sau: C2 BF 00 00 H. Giá trị thập phân của nó là:    b. - 95,52.46. Cho biểu diễn dưới dạng IEEE 754/85 như sau: 42 15 00 00 H. Giá trị thập phân của nó là:    c. 37,25            2.47. Cho biểu diễn dưới dạng IEEE 754/85 như sau: 42 22 80 00 H. Giá trị thập phân của nó là:    d. 40,6252.48. Với bộ mã Unicode để mã hoá ký tự, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Chỉ mã hoá được 256 ký tự2.49. Với bộ mã ASCII để mã hoá ký tự, phát biểu nào sau đây là sai:    d. Không hỗ trợ các ký tự điều khiển máy in2.50. Với bộ mã ASCII, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Mã của các ký tự “&”, “%”, “@”, “#” thuộc phần mã mở rộng2.54. Dạng biểu diễn IEEE 754/85 của số thực 31/64 là:           b. 3E F8 00 00 H2.55. Dạng biểu diễn IEEE 754/85 của số thực - 79/32 là:    a. C0 1E 00 00 H            2.56. Cho số thực 81,25. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là:    b. 1010001,012.57. Cho số thực 99,3125. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là:    d. 1100011,0101    2.58. Cho số thực 51/32. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là:    c. 1,10011                2.59. Cho số thực 33/128. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là:    a.    0,0100001                    Trang 2/2CHƯƠNG 3. BỘ XỬ LÝ(Thời gian trung bình mỗi câu: 1 phút)3.1. Phát biểu nào dưới đây là sai:    c. Bộ xử lý được cấu tạo bởi hai thành phần3.2. Để thực hiện 1 lệnh, bộ xử lý phải trải qua:         d. 5 công đoạn3.3. Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào là đúng:    b. Nhận lệnh -> giải mã lệnh -> nhận dữ liệu -> xử lý dữ liệu -> ghi dữ liệu3.4. Với công đoạn nhận lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là:        a. Bộ đếm chương trình -> Bộ nhớ -> thanh ghi lệnh3.5. Với công đoạn giải mã lệnh của CPU, thứ tự thực hiện là:        d. Thanh ghi lệnh -> khối điều khiển -> giải mã -> tín hiệu điều khiển3.6. Với công đoạn nhận dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:    b. Địa chỉ -> ngăn nhớ -> tập thanh ghi3.7. Với công đoạn xử lý dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:    c. ALU -> thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu3.8. Với công đoạn ghi dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:    a. Địa chỉ -> tập thanh ghi -> ngăn nhớ3.9. Bộ xử lý nhận lệnh tại:    b. Bộ nhớ3.10. Bộ xử lý nhận dữ liệu tại:    a. Bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi3.11. Đối với nhiệm vụ của khối điều khiển (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:    c. Vận chuyển lệnh từ thanh ghi ra bộ nhớ3.12. Đối với khối điều khiển (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:    d. Chỉ điều khiển các thanh ghi và ALU3.13. Đối với khối ALU (trong CPU), phát biểu nào sau đây là đúng:    a. Thực hiện các phép toán số học    b. Thực hiện các phép toán logic    c. Cả a và b3.14. Đối với các thanh ghi (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:     d. Người lập trình có thể thay đổi nội dung của mọi thanh ghi3.15. Đối với các thanh ghi địa chỉ (trong CPU), phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Có ít nhất 3 loại3.16. Đối với các thanh ghi địa chỉ (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:    c. Vùng lệnh không cần thanh ghi quản lý3.17. Đối với ngăn xếp (stack), phát biểu nào sau đây là sai:    a. Là vùng nhớ có cấu trúc FIFO3.18. Phát biểu nào sau đây là sai:    d. Chỉ có một loại cờ3.19. Đối với khối điều khiển trong CPU, phát biểu nào sau đây là đúng:    d. Giải mã lệnh được chuyển từ thanh ghi lệnh đến3.20. Xét các tín hiệu điều khiển bên trong CPU, phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Điểu khiển chuyển dữ liệu từ thanh ghi vào ALU3.21. Xét các tín hiệu điều khiển bên trong CPU, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Điều khiển chuyển dữ liệu từ CPU ra thanh ghi3.22. Xét các tín hiệu điều khiển từ CPU ra bus hệ thống, phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Điều khiển đọc/ghi ngăn nhớ3.23. Xét các tín hiệu điều khiển từ CPU ra bus hệ thống, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Điều khiển ghi dữ liệu vào các thanh ghi3.24. Xét các tín hiệu điều khiển từ bus hệ thống đến CPU, phát biểu nào sau đây là đúng:    c. Tín hiệu xin ngắt3.25. Xét các tín hiệu điều khiển từ bus hệ thống đến CPU, phát biểu nào sau đây là sai:    d. Tín hiệu trả lời đồng ý nhường bus3.26. Đối với khối ALU (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:    c. Thực hiện phép lấy căn bậc hai3.27. Đối với các thanh ghi (trong CPU), phát biểu nào sau đây là đúng:    a. Có loại thanh ghi không lập trình được3.28. Đối với thanh ghi trạng thái (trong CPU), phát biểu nào sau đây là đúng:    c. Chứa các cờ điều khiển3.29. Đối với cờ carry (CF), phát biểu nào sau đây là đúng:    a. Được thiết lập khi phép toán có nhớ ra khỏi bit cao nhất3.30. Đối với cờ carry (CF), phát biểu nào sau đây là sai:    d. Đây là cờ báo tràn đối với số có dấu3.31. Đối với cờ overflow (OF), phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Được thiết lập khi cộng hai số cùng dấu cho kết quả khác dấu3.32. Đối với cờ overflow (OF), phát biểu nào sau đây là sai:    c. Được thiết lập khi cộng hai số cùng dấu cho kết quả cùng dấu    Trang 2/2CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC TẬP LỆNH(Thời gian trung bình mỗi câu: 1 phút)4.1. Có tất cả:    c. 7 mode địa chỉ4.2. Mode địa chỉ tức thì là mode không có đặc điểm sau:    c. Toán hạng có thể là toán hạng nguồn hoặc đích4.3. Cho lệnh assembly: ADD BX, 10. Toán hạng nguồn thuộc:    d. Mode địa chỉ tức thì4.4. Cho lệnh assembly: SUB 100, CX. Toán hạng nguồn thuộc:    b. Không tồn tại lệnh4.5. Mode địa chỉ trực tiếp là mode mà toán hạng là:     a. Một ngăn nhớ có địa chỉ được chỉ ra trong lệnh4.6. Cho lệnh assembly: MOV DX, [20]. Toán hạng nguồn thuộc:    a. Mode địa chỉ trực tiếp4.7. Cho lệnh assembly: SUB BX, [30]. Toán hạng nguồn thuộc:           d. Mode địa chỉ trực tiếp4.8. Mode địa chỉ gián tiếp là mode mà toán hạng là:    b. Một ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong ngăn nhớ khác    4.9. Mode địa chỉ thanh ghi là mode mà toán hạng là:    c. Nội dung của thanh ghi4.10. Cho lệnh assembly: ADD AX, CX. Mode địa chỉ của toán nguồn là:    d. Thanh ghi4.11. Cho lệnh assembly: SUB CX, [90]. Phát biểu nào sau đây là sai:    d. Toán hạng nguồn là mode gián tiếp qua thanh ghi4.12. Đối với mode địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Toán hạng là một thanh ghi có địa chỉ nằm trong một ngăn nhớ4.13. Cho lệnh assembly: MOV DX, [BP]. Mode địa chỉ của toán hạng nguồn là:        c. Gián tiếp qua thanh ghi4.14. Đối với mode địa chỉ dịch chuyển, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Là sự kết hợp: mode gián tiếp qua thanh ghi và mode tức thì4.15. Cho lệnh assembly: SUB AX, [CX] + 50. Mode địa chỉ của toán hạng nguồn là:    b. Không tồn tại4.16. Mode địa chỉ ngăn xếp là mode:    a. Toán hạng được ngầm hiểu    b. Toán hạng là ngăn nhớ đỉnh ngăn xếp    d. Cả a và b đều đúng4.17. Cho lệnh assembly: POP BX. Phát biểu nào sau đây là đúng:    c. Đây là mode địa ngăn xếp4.18. Mode địa chỉ tức thì là mode:    a. Toán hạng là hằng số nằm ngay trong lệnh4.19. Đối với mode địa chỉ trực tiếp, phát biểu nào sau đây là sai:              d. Để tìm được toán hạng, phải biết địa chỉ thanh ghi4.20. Đối  với mode địa chỉ gián tiếp, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Toán hạng là nội dung của thanh ghi4.21. Đối với mode địa chỉ thanh ghi, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Toán hạng là nội dung ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong thanh ghi4.22. Đối với mode địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi, phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Toán hạng là một ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong một thanh ghi4.23. Đối với mode địa chỉ dịch chuyển, phát biểu nào sau đây là đúng:    a. Là sự kết hợp: mode gián tiếp qua thanh ghi và mode trực tiếp4.24. Đối với mode địa chỉ ngăn xếp, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Toán hạng được ngầm hiểu    b. Toán hạng là ngăn nhớ đỉnh ngăn xếp    c. Cả và b đều sai4.25. Đối với lệnh mã máy, phát biểu nào sau đây là sai:    c. Toán hạng cho biết thao tác cần thực hiện4.26. Trong một lệnh mã máy, phát biểu nào sau đây là đúng:    d. Có thể có nhiều toán hạng4.27. Đối với lệnh mã máy, số lượng toán hạng có thể là:    d. Cả a và b đều đúng4.28. Đối với lệnh mã máy, toán hạng không thể là:    d. Nội dung của thanh ghi có địa chỉ nằm trong một ngăn nhớ4.37. Cho lệnh assembly: ADD CX, 20. Phát biểu nào sau đây là đúng:    a. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ tức thì4.38. Cho lệnh assembly: SUB CX, 70. Phát biểu nào sau đây là sai:    c. Toán hạng đích không thuộc mode địa chỉ thanh ghi4.39. Cho lệnh assembly: ADD DX, [40]. Phát biểu nào sau đây là đúng:    d. Toán hạng đích thuộc mode địa chỉ thanh ghi4.40. Cho lệnh assembly: MOV BX, [80]. Phát biểu nào sau đây là sai:    a. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ thanh ghi4.41. Cho lệnh assembly: SUB AX, [BX]. Phát biểu nào sau đây là sai:    a. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ thanh ghi4.42. Cho lệnh assembly: ADD AX, [BP]. Phát biểu nào sau đây là đúng:    b. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi4.43. Cho lệnh assembly: MOV AX, [BX]+50. Phát biểu nào sau đây là sai:    c. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ tức thì4.44. Cho lệnh assembly: ADD DX, [SI]+30. Phát biểu nào sau đây là đúng:    a. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ dịch chuyển4.45. Cho lệnh assembly: POP DX. Phát biểu nào sau đây là đúng:    d. Toán hạng nguồn được ngầm hiểu4.46. Cho lệnh assembly: PUSH AX. Phát biểu nào sau đây là sai:    a. Không có toán hạng nguồn4.47. Tất cả có các mode địa chỉ sau đây:    c.Tức thì, gián tiếp, thanh ghi, dịch chuyển, ngăn xếp, trực tiếp, gián tiếp qua thanh ghi4.48. Xét lệnh LOAD. Lệnh này thuộc:    b. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu4.49. Xét lệnh INTERRUPT. Lệnh này thuộc:    c. Nhóm lệnh chuyển điều khiển4.50. Xét lệnh ABSOLUTE. Lệnh này thuộc:    a. Nhóm lệnh số học4.51. Xét lệnh ROTATE. Lệnh này thuộc:    d. Nhóm lệnh logic4.52. Xét lệnh JUMP. Lệnh này thuộc:    a. Nhóm lệnh chuyển điều khiển    Trang 3/3CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG NHỚ(Thời gian trung bình mỗi câu: 1 phút)5.1. Đối với bộ nhớ  ROM, phát biểu nào sau đây là sai:    b. Là loại bộ nhớ khả biến5.2. Đối với bộ nhớ  ROM, phát biểu nào sau đây là đúng:    c. EPROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần5.3. Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau đây là sai:    a. Là loại bộ nhớ không khả biến5.4. Đối với bộ nhớ RAM, phát biểu nào sau đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đổi với lệnh mã máy thì toán hạng có thể là