Dự toán thu ngân sách các tỉnh năm 2020

Trang chủ

Thông tin CKNS

Dữ liệu NSNN

Dữ liệu khác

E-GDDS

Xuất nhập khẩu

Lịch công bố

Hướng dẫn sử dụng

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

TỔNG THU                                                        1.512.300tỷ đồng

TỔNG CHI                                                        1.747.100tỷ đồng

BỘI CHI                                                        234.800tỷ đồng

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

TỔNG THU                                                        668.675tỷ đồng

TỔNG CHI                                                        729.440tỷ đồng

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

TỔNG NGUỒN THU NSNN                                                        1.880.029tỷ đồng

TỔNG CHI NSNN                                                        1.869.792tỷ đồng

BỘI CHI                                                        153.110tỷ đồng

Previous

Next

Video liên quan