fraid so là gì - Nghĩa của từ fraid so

fraid so có nghĩa là

Vĩnh cửu trả lời không có cách nào.

Thí dụ

Anh ta giống như không có cách nào, và tôi giống như fraid So, và sau đó anh ta giống như whaaaaat và tôi giống như, nuh uh.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết fraid so là gì - Nghĩa của từ fraid so