1 phút đọc

Gain tiếng Anh là gì

Từ:
Gain tiếng Anh là gì

Từ:                                 gain                             /gein/

danh từ

lợi, lời; lợi lộc; lợi ích

love of gain

lòng tham lợi

(số nhiều) của thu nhập, của kiếm được; tiền lãi

sự tăng thêm

a gain to knowlegde

sự tăng thêm hiểu biết

động từ

thu được, lấy được, giành được, kiếm được

to gain experience

thu được kinh nghiệm

to gain someone's sympathy

giành được cảm tình của ai                                                                                                     ví dụ khác

to gain one's living

kiếm sống

đạt tới, tới

to gain the top of a mountain

tới đỉnh núi

swimmer gains the shopre

người bơi tới bờ

tăng tốc (tốc độ...); lên (cân...); nhanh (đồng hồ...)

to gain weight

lên cân, béo ra

watch gains five minutes

đồng hồ nhanh năm phút                                                                                                     ví dụ khác

sea gains on land

biễn lấn vào đất liền

tiến sát, đuổi sát (ai, cái gì)

tranh thủ được lòng (ai)

to gain over

tranh thủ được, giành được về phía mình

(+ upon,  on) lấn chiếm; đuổi sát, tiến sát (ai, cái gì)

Cụm từ/thành ngữ

ill-gotten gains never prosper

(tục ngữ) của phi nghĩa có già đâu

to gain on (upon)

lấn chiếm, lấn vào

to gain ground

tiến tới, tiến bộ

Từ gần giống                                                                                    again                                                                                                            against                                                                                                            bargain                                                                                                            regain                                                                                                            cut-and-come-again                                                                                                                            
                                                                               

Video liên quan