1 phút đọc

Get a hold of yourself là gì

Ý nghĩa của từ Get a hold of yourself là gì ? Get a hold of yourself nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Get a hold of you
Get a hold of yourself là gì

Ý nghĩa của từ Get a hold of yourself là gì ?

Get a hold of yourself nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Get a hold of yourself.                                                      Get a hold of yourself nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Get a hold of yourself                                 9/10                                1 bài đánh giá

Get a hold of yourself nghĩa là gì ?

Nói với người thiếu kiên nhẫn, như một mong muốn để người bình tĩnh.                                                                 #get a horse#getai#Get AIDS#Get air#get a jag on                                                          Get a hold of yourself meaning and definition

Video liên quan