Giá trị lượng giác của một cung toanmath

Tài liệu gồm 76 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 6 (Toán 10).

1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
I. Tóm tắt lí thuyết. 1. Khái niệm cung và góc lượng giác. 2. Số đo của cung và góc lượng giác.

II. Các dạng toán.

Dạng 1. Liên hệ giữa độ và rađian. Dạng 2. Độ dài cung lượng giác.

Dạng 3. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác.

2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG
I. Tóm tắt lí thuyết. 1. Định nghĩa. 2. Hệ quả. 3. Ý nghĩa hình học của tang và côtang. 4. Công thức lượng giác cơ bản. 5. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.

II. Các dạng toán.

Dạng 1. Dấu của các giá trị lượng giác. Dạng 2. Tính giá trị lượng giác của một cung. Dạng 3. Sử dụng cung liên kết để tính giá trị lượng giác.

Dạng 4. Rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức.

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I. Công thức cộng. Dạng 1. Công thức cộng.

II. Công thức nhân đôi.


III. Các dạng toán. Dạng 2. Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước. Dạng 3. Rút gọn biểu thức cho trước. Dạng 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác.

IV. Công thức biến đổi.

Dạng 5. Biến đổi một biểu thức thành một tổng hoặc thành một tích. Dạng 6. Chứng minh một đẳng thức lượng giác có sử dụng nhóm công thức biến đổi. Dạng 7. Dùng công thức biến đổi để tính giá trị (rút gọn) của một biểu thức lượng giác.

Dạng 8. Nhận dạng tam giác. Một số hệ thức trong tam giác.

4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI I. Đề số 1a. II. Đề số 1b. III. Đề số 2a. IV. Đề số 2b. V. Đề số 3a. VI. Đề số 3b. VII. Đề số 4a. VIII. Đề số 4b. IX. Đề số 5a.

X. Đề số 5b.

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 55 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 61 to 65 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 71 to 74 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 87 to 88 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 92 to 98 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 112 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 116 to 119 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 126 to 130 are not shown in this preview.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Tài liệu gồm 76 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 6 (Toán 10).

1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
I. Tóm tắt lí thuyết. 1. Khái niệm cung và góc lượng giác. 2. Số đo của cung và góc lượng giác.

II. Các dạng toán.

Dạng 1. Liên hệ giữa độ và rađian. Dạng 2. Độ dài cung lượng giác.

Dạng 3. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác.